Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Benicasa Inmobiliaria, gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje. Hierin leest u welke rechten en plichten Benicasa Inmobiliaria en uzelf hebben. Ze zijn in werking getreden op 2 januari 2020. In het vervolg op deze Algemene Voorwaarden vindt u Aanvullende Voorwaarden voor huurders van vastgoed in Spanje en Aanvullende Voorwaarden voor aankoopbegeleiding in Spanje.

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze aanvullende voorwaarden voor aankoopbegeleiding in Spanje wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon en/of een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. Makelaar: Benicasa Inmobiliaria, gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die de opdrachtgever aan de makelaar betaalt voor de dienstverlening van de makelaar exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.

Artikel 2
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een klant, particulier en bedrijf verleent aan de makelaar.

Artikel 3
Hoe regelen de makelaar en u de opdracht?
1. De opdracht aan de makelaar geldt als gegeven zodra de opdracht tot dienstverlening door u is geaccepteerd, schriftelijk of mondeling, waarmee u tevens de toepasselijke algemene voorwaarden van de opdracht tot dienstverlening hebt geaccepteerd. Het in handen geven van deze algemene voorwaarden kan schriftelijk, via een downloadlink of persoonlijk gebeuren. Dit naar keuze van de makelaar.
2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Als u de makelaar later opdracht geeft om andere of aanvullende diensten uit te voeren, bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze aanvullende dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden, maar is dit niet verplicht.
3. Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod hebt aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen. Dit kan, buiten een getekende opdracht tot dienstverlening, ook door bijvoorbeeld e-mailverkeer, door u geaccepteerde koopovereenkomst, ondertekende algemene voorwaarden of opgenomen telefoongesprekken.
4. Bij het aangaan van een opdracht geeft u door ondertekening van de aan u overhandigde algemene voorwaarden aan dat u de algemene voorwaarden ontvangen, gelezen en volledig begrepen hebt en zonder voorbehoud akkoord gaat met al het daarin bepaalde.

Artikel 4
Heeft u bedenktijd?
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft u geen bedenktijd waarin u van de opdracht af kunt zien. Mocht een wettelijke bedenktijd van toepassing zijn of in de toekomst van toepassing worden, geeft u bij het aanvaarden van het aanbod van de makelaar nadrukkelijk aan af te zien van dit (mogelijk) wettelijk recht.

Artikel 5
Welke verplichtingen heeft de makelaar?
1. De makelaar voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit.
2. De makelaar houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen, waarbij het aan de makelaar is om te bepalen wat regelmatig is, maar in ieder geval één keer per maand, tenzij er geen vorderingen zijn.
3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
4. De makelaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens voor zover mogelijk aan de wettelijke bepalingen.
5. De makelaar treedt op als intermediair tussen de koper én verkoper van hetzelfde object alsook voor de huurder en verhuurder van hetzelfde object.
6. De makelaar mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht hebt gegeven.

Artikel 6
Welke verplichtingen heeft u?
1. U geeft de makelaar alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
2. Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van de diensten van een andere makelaar of vertegenwoordiger of zelf in contact treden met de verkopende partij of diens vertegenwoordiger nadat u het aanbod van de makelaar geaccepteerd hebt, ook niet als de opdracht, om welke reden ook, door u of de makelaar wordt teruggegeven of de opdracht om andere reden eindigt.
3. U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT in Spanje en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
4. Als u zich om welke reden ook niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, dan wel zonder toestemming van de makelaar de onderhandelingen of andere zaken die met de diensten van de makelaar van toepassing zijn op u neemt, vervallen al uw mogelijke rechten op enige schadevergoeding, hetzij van de makelaar, hetzij van door de makelaar ingeschakelde derden, mocht na aankoop blijken dat er zaken zijn of spelen die niet in overeenstemming zijn met uw verwachtingen, en/of bij juridische onjuistheden en/of bij bouwkundige problemen en/of bij afwijkingen in oppervlaktes en/of in registraties. Tevens is de makelaar in dat geval gerechtigd in ieder geval zijn volledig loon, vermeerderd met door de makelaar gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade,  bij u in rekening te brengen met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro).

Artikel 7
Welke werkzaamheden voert de makelaar uit?
1. De makelaar voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die naar mening van makelaar noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van de opdracht.
2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
3. Als sprake is van in een pakket aangeboden diensten, geeft het niet afnemen van één of meerdere van door de makelaar in een pakket aangeboden diensten, geen recht op enige financiële compensatie of korting. Ook niet als in de praktijk blijkt dat bepaalde in een pakket aangeboden diensten niet noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van de opdracht.
3. Als in een in een pakker aangeboden diensten een zoekopdracht is overeengekomen, geldt dit voor het zoeken naar maximaal drie objecten volgens door u opgegeven specificaties. De makelaar is niet verplicht tot het zoeken naar een object als dit door oorzaken buiten de schuld van de makelaar onmogelijk dan wel niet realistisch is, zoals bijvoorbeeld een onrealistische koopprijs, locatie, oppervlakte, bouwkwaliteit, inbegrepen additionele zaken, te financieren bedrag en/of gewenste afnameperiode. Of een zoekopdracht realistisch is, is altijd ter beoordeling door de makelaar.
4. Als in een in pakket aangeboden diensten bepaalde werkzaamheden of services van derden is overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden of services van een architect en/of advocaat, zijn deze werkzaamheden of services slechts van toepassing op één object. Mocht u de werkzaamheden of services van deze derden op meer dan één object willen toepassen, geldt hiervoor een meerprijs volgens het tarief van de betreffende serviceverlener. De hoogte van deze meerprijs is afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden en het aan te kopen object.
5. Als in een in pakket aangeboden diensten begeleiding bij de bezichtiging is overeengekomen, geldt dit voor maximaal drie objecten, mits deze bezichtigingen op dezelfde dag en aansluitend plaatsvinden. Als de bezichtigen buiten de schuld van de makelaar niet op dezelfde dag en aansluitend plaatsvinden, is de makelaar gerechtigd vanaf de tweede bezichtiging de werkzaamheden als additionele werkzaamheden te beschouwen en het bij de makelaar gebruikelijke uurloon in rekening te brengen, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1., vermeerderd met eventuele reis- en verblijfskosten.
6. Als in een in pakket aangeboden diensten controle van documenten, het opmaken van contracten, ondersteuning bij onderhandelingen, analyseringen, waardebepalingen, biedingsstrategieën, ondersteuning bij onderhandelingen, begeleiding bij de notaris en/of tolkfunctie bij de notaris wordt overeengekomen, zijn deze werkzaamheden of diensten slecht van toepassing op één object, doch in ieder geval nimmer vaker dan één keer.
7. De makelaar geeft nadrukkelijk geen hypotheekadvies. Het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van onroerend goed in Spanje is derhalve altijd volledig ter verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De makelaar geeft u het advies om vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort.
8. De makelaar is geen bouwkundige en is nimmer verantwoordelijk voor bouwkundige problemen in door de makelaar bezochte objecten dan wel door derden aangeboden objecten, noch voor fouten dan wel onjuistheden in een bouwkundig rapport dat is opgemaakt door een derde, al dan niet in opdracht of met goedkeuring van de makelaar.
9. Een in een pakket met meerdere diensten aangeboden bouwinspectie, is een globale inspectie naar zichtbare gebreken aan het object. Het is aan de makelaar om te bepalen of en door wie hij deze bouwtechnische inspectie laat uitvoeren. De makelaar is echter niet verantwoordelijk voor gebreken die niet tijdens deze inspectie zijn opgemerkt en adviseert u om bij twijfel aan de bouwtechnische staat van het object een uitgebreide bouwinspectie uit te laten voeren.
10. De makelaar kan op verzoek en voor uw kosten een notariële machtiging op laten maken bij een met de makelaar samenwerkende notaris in Nederland. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van alle door de makelaar dan wel de notaris in Nederland gewenste documentatie. Voor ondertekening van de notariële volmacht krijgt u een concept van de notariële volmacht per e-mail ter controle toegezonden. De makelaar is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor in de notariële volmacht opgenomen teksten, noch voor de acceptatie van de notariële volmacht door de Spaanse notaris en/of de hypotheekverstrekkende organisatie, noch voor het (tijdig) arriveren van de notariële volmacht bij de gevolmachtigde in Spanje of elders.
11. De makelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verschillen, hoe groot ook, met betrekking tot oppervlaktes van een perceel en/of constructie, dan wel door een verkopende partij opgegeven oppervlakte van een perceel en/of constructie, noch voor de juistheid van erfgrenzen. De makelaar adviseert u om bij twijfel over oppervlaktes en/of erfgrenzen voor eigen kosten een topograaf in te schakelen.

Artikel 8
Wanneer heeft de makelaar de opdracht vervuld?
1. Tenzij u iets anders hebt afgesproken, geeft u met het voldoen van het door de makelaar aan u in rekening gebracht honorarium aan dat de makelaar zijn opdracht naar uw volle tevredenheid vervuld heeft. Indien sprake is van betaling van een deel van het totale honorarium van de makelaar, geeft u door het voldoen van dit deel van het honorarium aan dat het deel van de opdracht waar de betaling voor bedoeld is, door de makelaar naar uw volle tevredenheid vervuld is.
2. Als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt met betrekking tot een vastgoed object dat door de makelaar aan u is voorgesteld, dan wel door u is voorgesteld aan de makelaar, maar die niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, heeft de makelaar zijn opdracht ook vervuld.

Artikel 9
Hoe wordt het loon berekend?
1. Tenzij in de opdracht anders wordt vastgelegd, bedraagt het uurloon van de makelaar € 125,00 (honderdvijfentwintig euro) per manuur of deel van een manuur. In de opdracht kan hiervan afgeweken worden als wordt vastgelegd dat het loon een percentage van de koop- of huursom bedraagt of een vast totaalbedrag wordt afgesproken.
2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
3. In specifieke gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
4. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan:
– Het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). Tenzij anders afgesproken, betaalt u dan een loon gelijk aan één maandhuur, met een minimum van € 2.000,- (tweeduizend euro). Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon.
5. Het loon voor een waardebepaling mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde.
6. Betalingen dienen altijd per bankoverschrijving te geschieden waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient.

Artikel 10
Welke kosten brengt de makelaar in rekening?
1. Tenzij anders overeengekomen kan de makelaar naast loon ook kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en verblijfskosten brengt de makelaar die kosten alleen in rekening als u hiermee vooraf hebt ingestemd. Gemaakte afspraken dienen in dat geval altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Tenzij anders overeengekomen bent u reiskosten verschuldigd van € 0,39 per kilometer als de totaal te reizen afstand meer dan 60 kilometer bedraagt, de terugreis inbegrepen, en verblijfskosten van € 190,- per persoon, per dag of deel van een dag dat de makelaar, al dan niet met assistentie, op de locatie aanwezig is, als de totaal te reizen afstand meer dan 200 kilometer bedraagt, de terugreis inbegrepen. Genoemde bedragen zijn exclusief de dan geldende BTW in Spanje.
3. Voor de afstandsberekening is de afstand die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend.
4. Additionele kosten dienen altijd middels vooruitbetaling door u voldaan te worden, waarbij eventueel te weinig betaalde kosten direct opeisbaar zijn op het moment dat de daadwerkelijk gemaakte kosten duidelijk zijn en te veel betaalde kosten door de makelaar aan het einde van de opdracht aan u worden gerestitueerd.

Artikel 11
Wanneer heeft de makelaar recht op het loon en gemaakte kosten?
1. De makelaar heeft recht op loon bij het aangaan van de opdracht, waarbij bij het aangaan van de opdracht wordt afgesproken op welke wijze en wanneer het loon door u betaalt moet worden. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, betaalt u altijd voordat ze door de makelaar zijn gemaakt.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij een opdracht voor aankoopbegeleiding 50% van het loon direct door de makelaar opeisbaar op het moment dat de opdracht door u wordt aangegaan. Het resterende deel van het loon is door de makelaar opeisbaar op een in de opdrachtbevestiging aangegeven moment. Als in de opdrachtbevestiging geen betaalmoment of betaalperiode is opgenomen, dient het resterende deel van het loon door u binnen zeven dagen na eerste kennisgeving door de makelaar, hetzij door uitgifte van een factuur, hetzij door een schriftelijke mededeling, voldaan te zijn door middel van een bankoverschrijving naar een door de makelaar aangegeven bankrekeningnummer.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hoeft u geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft annulering van de opdracht na betaling van additionele kosten geen recht op enige restitutie, ongeacht of het doel van deze additionele kosten vervult is, dan wel een reis of verblijf daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
5. Na betaling van alle door de makelaar in rekening gebrachte kosten ontvangt u een eindfactuur.
6. Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.
7. De makelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door de bank aan u in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden.

Artikel 12
Wat doet de makelaar als u niet op tijd betaalt?
1. Als u niet op tijd betaalt, stuurt de makelaar een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Bij niet volledig of niet tijdig betalen vervallen wel direct al uw rechten op werkzaamheden van de makelaar en mag de makelaar, als hij dit wenst, de opdracht als vervuld zien.
2. Betaalt u niet binnen deze 7 dagen? Dan bent u in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
3. Na de genoemde 7 dagen mag de makelaar het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incasso- en juridische kosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.

Artikel 13
Kunt de opdracht intrekken?
1. U mag de opdracht altijd intrekken. Dit dient wel altijd schriftelijk aangetekend te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
3. De makelaar heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt, en op minimaal het overeengekomen loon.
4. Als de makelaar door uw intrekking aantoonbare schade lijdt, bent u verplicht deze schade binnen 7 dagen nadat de makelaar heeft aangegeven schade te hebben geleden door uw intrekking, aan de makelaar te vergoeden.

Artikel 14
Kan de makelaar de opdracht teruggeven?
1. De makelaar kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. De makelaar geeft schriftelijk aan als hij de opdracht teruggeeft.
2. U hoeft de makelaar geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Dat is anders als artikel 17 van toepassing is, of als u aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. Gemaakte kosten moet u wel betalen, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.
3. Het is altijd aan de makelaar om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie tussen u en de makelaar is.

Artikel 15
Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?
1. Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In zo’n geval heeft de makelaar wel recht op het volledig afgesproken loon, tenzij u significant aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
2. Het kan ook zijn dat de door de verkopende partij aangeleverde informatie onjuistheden bevat, waardoor de makelaar, onbedoeld, aan u onjuiste informatie verstrekt en u, naar aanleiding van deze informatie een koop- of huurovereenkomst sluit die op enig moment niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In dat geval heeft de makelaar ook recht op het volledig afgesproken loon, tenzij u significant aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
3. De makelaar is nimmer verantwoordelijk voor door u geleden schades als een koop- of huurovereenkomst niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, noch verplicht tot het restitueren van reeds door u gedane betalingen van loon en/of additionele kosten.
4. De makelaar is nimmer verantwoordelijk voor door u geleden schades als een object niet wordt aangekocht, dan wel een verkopende partij een overeenkomst intrekt, dan wel als de makelaar bij een door u gegeven zoekopdracht geen object volgens uw specificaties vindt, dan wel als geen enkel object door u wordt aangekocht. In al deze gevallen is de makelaar niet verplicht tot enige restitutie van door u betaalde gelden.

Artikel 16
Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?
1. In sommige gevallen wordt een onroerende zaak tussentijds toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de opdracht nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van de makelaar afhankelijk is van de daadwerkelijke aankoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van het uurloon van de makelaar, zoals genoemd in artikel 9, lid 1, vermeerderd met door de makelaar gemaakte additionele kosten.
2. De makelaar en u kunnen dienen voor het aangaan van een opdracht afspraken te maken over hoe het loon berekend wordt bij tussentijdse toedeling.

Artikel 17
Wat gebeurt er als u komt te overlijden?
1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven.
2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 13, lid 3 en lid 4 van toepassing.

Artikel 18
Kan het zijn dat u na beëindiging van de opdracht de makelaar toch nog loon moet betalen?
1. Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt moet u de makelaar loon betalen als de overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u hebt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6, lid 2. De makelaar heeft dan recht op minimaal het overeengekomen loon, vermeerderd met door de makelaar gemaakte kosten, tenzij u aantoonbaar schriftelijk andere afspraken hebt gemaakt. Is als loon een percentage van de koopprijs afgesproken, dan heeft de makelaar recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro). Is als loon een percentage van de huurprijs afgesproken, dan heeft de makelaar recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 2.000,- (tweeduizend euro).
2. U moet de makelaar ook loon betalen als een door u gegeven opdracht, buiten de schuld van de makelaar, onmogelijk blijkt om uit te voeren zonder meerkosten en u afziet van de betaling van deze meerkosten.

Artikel 19
Wat gebeurt er als u een geschil met uw makelaar hebt?
1. Als u een klacht hebt over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht schriftelijk aangetekend bij de makelaar.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het klachtenformulier ten kantore van de makelaar invullen en inleveren bij de betreffende geschillencommissie die zich dan over uw klacht zal buigen. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de makelaar statutair gevestigd is.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar hebt ingediend zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel en de makelaar niets met uw klacht doet.
4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de makelaar niet aan de beslissing van de geschillencommissie gebonden en mag de makelaar het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de makelaar statutair gevestigd is.
5. Als de makelaar een geschil wil voorleggen, heeft hij de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter.
6. Als u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie dan wel de rechter, kunt u de makelaar niet aansprakelijk stellen voor door u gemaakte of nog te maken (juridische) kosten. Als de geschillencommissie dan wel rechter uitspreekt dat de makelaar geen blaam treft, is de makelaar gerechtigd om alle door de makelaar gemaakte en wellicht nog te maken kosten, waaronder in ieder geval juridische kosten, bij u in rekening te brengen.

Artikel 20
Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?
1. Als u afwijkende afspraken met de makelaar maakt, moet de makelaar die schriftelijk vastleggen.

Artikel 21
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 22
Overige algemene voorwaarden
1. Op de Algemene Voorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden voor huurders en de Aanvullende Voorwaarden voor aankoopbegeleiding is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestiging van de makelaar.
2. Tenzij duidelijk schriftelijk anders afgesproken, zijn het loon, additionele kosten, alsmede alle bedragen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden en op de website en in overige uitingen van de makelaar altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje, reis- en verblijfskosten en overige in uw opdracht gemaakte kosten.
3. De Nederlandse teksten zijn in de Algemene Voorwaarden altijd leidend en derhalve bindend.

 

Aanvullende Voorwaarden voor huurders

Artikel 23
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze aanvullende voorwaarden voor huurders wordt verstaan onder:
a. Huurder: Een natuurlijk persoon en/of een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een de door de verhuurder aangeboden woonruimte, zoals omschreven onder lid e., huurt na het aangaan van een door de verhuurder verstrekte huurovereenkomst.
b. Verhuurder: Benicasa Inmobiliaria, gevestigd aan de Calle Purísima 19, 03720 Benissa (Alicante), Spanje, handelend als intermediair tussen de huurder en de eigenaar/verhuurder van de woonruimte zoals omschreven onder lid e.
c. Kantoorkosten: de vergoeding die de huurder aan de verhuurder betaalt voor de dienstverlening van de verhuurder makelaar exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.
e. Woonruimte: Elk huurobject bedoeld als woonruimte welke in het bestand van de verhuurder is opgenomen of opgenomen is geweest, een huurobject dat op www.benicasa.com is gepubliceerd en huurobjecten waar de verhuurder optreedt als vertegenwoordiger van de eigenaar dan wel als intermediair tussen de huurder en de eigenaar. Woonruimte kan ook ‘het gehuurde’ genoemd worden.
f. Eigenaar: De eigenaar van de woonruimte, zoals omschreven onder lid e., welke de verhuurder opdracht heeft gegeven de woonruimte voor verhuur aan te bieden volgens door de eigenaar bepaalde huurcondities.

Artikel 24
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
Deze voorwaarden zijn van toepassing op huurders van woonruimte in Spanje, particulier en/of bedrijf, welke door bemiddeling van Benicasa Inmobiliaria, gevestigd aan de Calle Purísima 19, 03720 Benissa (Alicante), Spanje., gehuurd wordt.

Artikel 25
Wat moet u weten met betrekking tot het gebruik van de woonruimte?
1. De verhuurder werkt als intermediair tussen de huurder eigenaar en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor beslissingen van de eigenaar, door de eigenaar aangepaste zaken ten opzichte van wat eerder is overeengekomen dan wel hierdoor door de huurder geleden schade (op welke wijze ook). Mededelingen door de verhuurder gedaan aan het adres van de huurder, dienen altijd door de huurder gezien te worden als mededelingen gedaan door de eigenaar, tenzij duidelijk anders vermeldt door de verhuurder.
2. De voorwaarden en condities, zoals deze zijn opgenomen in de huurovereenkomst zijn, tenzij schriftelijk in de huurovereenkomst anders bepaald, altijd leidend en kunnen en mogen dus afwijken van de hier gestelde aanvullende voorwaarden.
3. Huurder zal de woonruimte, gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst, daadwerkelijk, geheel, voortdurend, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming, hetgeen onder andere betekent dat huurder het gehuurde niet mag gebruiken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten (waaronder ook begrepen activiteiten als bedoeld in artikel 26, lid 1 en 2.1 en artikel 38, lid 3.c). Huurder is gehouden tot afdracht van de omzet aan de verhuurder, die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod, onverminderd verhuurders of de eigenaars recht op (aanvullende) schadevergoeding.
4. Huurder zal bestaande beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen en de van overheidswege, brandweer en nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen ten aanzien van het gebruik van de woonruimte in acht nemen. Onder nutsbedrijven wordt tevens verstaan soortgelijke bedrijven die zich bezighouden met de levering, het transport en de meting van het verbruik van energie, water en dergelijke. Tenzij er bij aanvang van de huurovereenkomst sprake is van verhuur van gemeubileerde woonruimte, dient huurder de woonruimte bij aanvang van de huur te meubileren. Huurder zal de woonruimte gedurende de huurperiode voldoende gemeubileerd houden om normale bewoning mogelijk te maken.
5. Huurder zal zich gedragen naar de mondelinge of schriftelijke aanwijzingen door of namens verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van de woonruimte en van de ruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex van gebouwen waarvan de woonruimte deel uitmaakt.
6. Huurder heeft het recht en de plicht tot het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten die in het belang van het goed functioneren van het gebouw of complex van gebouwen, waartoe de woonruimte behoort, ter beschikking zijn of zullen zijn. Dit recht vervalt echter op het eerste moment dat de huurder, om welke reden ook, zich niet houdt aan het bepaalde in de huurovereenkomst dan wel deze aanvullende voorwaarden.
7. Verhuurder kan huurder de toegang tot de woonruimte weigeren indien huurder op het moment dat huurder de woonruimte voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8. Het is huurder niet toegestaan tot de woonruimte behorende bergruimten, garages e.d. als leefruimte, als opslag anders dan voor eigen niet-bedrijfsmatig gebruik, als werkplaats of als verkoopruimte te gebruiken dan wel anderszins in of nabij deze ruimten verkopingen te houden of te doen houden.

Artikel 26
Mag u de woonruimte onderverhuren?
1. Huurder is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet bevoegd de woonruimte geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan, daaronder begrepen het verhuren van kamers, het verlenen van pension, het (tijdelijk) in gebruik geven (zoals via AirBnB of een daarmee vergelijkbare organisatie), het verhuren voor vakantieperiodes of het doen van afstand van huur. Een door of vanwege verhuurder schriftelijk gegeven toestemming is altijd eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.
3. Indien verhuurder redenen heeft om aan te nemen dat huurder de woonruimte zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk in gebruik of onderhuur heeft afgestaan als bedoeld in lid 1. van dit artikel, is huurder verplicht mee te werken aan een daarop gericht onderzoek van verhuurder. Desgevraagd is huurder onder meer verplicht de personalia van de gebruiker(s) of onderhuurder(s) te verstrekken en de gemaakte omzet af te staan aan de verhuurder. Als de huurder niet duidelijk kan maken hoe groot de gemaakte omzet is of is geweest, is de verhuurder gerechtigd de gemaakte omzet in te schatten aan de hand van vergelijkingsonderzoek of ervaring.
4. Bij het aangaan van een huurovereenkomst dient de huurder de persoonlijke gegevens van alle inwonende meerderjarigen (18+) en een geldig legitimatiebewijs van alle inwonende meerderjarigen (18+) te overleggen, alsmede het aantal inwonende minderjarigen. Het is in geen geval toegestaan om een woonruimte te laten bewonen door meer dan wel andere personen dan bij het aangaan van de huurovereenkomst door de huurder opgegeven. Bij uitbreiding van het in de huurovereenkomst aantal vastgelegde bewoners, hetzij door gezinsuitbreiding, hetzij door huwelijk hetzij door het aangaan van een partnerschap, dient de huurder dit binnen 48 uur te melden bij de verhuurder. Als de uitbreiding van het in de huurovereenkomst aantal vastgelegde bewoners op enig moment het aantal van maximaal twee personen per officieel aanwezige slaapkamer overstijgt, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier maanden.

Artikel 27
De staat van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst
1. Huurder heeft het recht om, voor ondertekening van de huurovereenkomst, de woonruimte te inspecteren op gebreken. Met ondertekening van de huurovereenkomst geeft de huurder aan dat de woonruimte bij aanvang van de huurovereenkomst aan huurder in goede staat, zonder gebreken, is opgeleverd. Indien de huurder afziet van dit recht, om welke reden ook, is de verhuurder op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gebreken dan wel verpest of onmogelijk woongenot dan wel door de huurder geleden schades.
2. De algemene, de bouwkundige en de technische staat van de woonruimte waarin huurder het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst aanvaardt is ten alle tijden bepalend. De huurder heeft na aanvang van de huurovereenkomst veertien dagen om eventuele niet eerder geconstateerde of niet zichtbare gebreken, van welke aard ook, aan de verhuurder door te geven. Na deze periode van veertien dagen zijn deze gebreken ter verantwoording van de huurder, tenzij het gaat om ernstige bouwkundige gebreken waar de huurder aantoonbaar geen schuld aanheeft.
3. Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst sprake zijn van een zichtbaar gebrek dan dient de verhuurder, tenzij anders overeengekomen, dit per eerste mogelijkheid door te geven aan de eigenaar. De eigenaar dient vervolgens binnen een redelijke termijn het gebrek te verhelpen, tenzij dit gebrek ontstaan is door schuld van de huurder. De verhuurder is hierbij slechts intermediair en op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beslissingen of daden van de eigenaar.

Artikel 28
Veranderingen, aanpassingen en toevoegingen door de huurder
1. Het is huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen of toevoegingen in, aan of op de woonruimte, de inrichting of de gedaante daarvan aan te (laten) brengen of te hebben. Het voorgaande geldt niet ten aanzien van veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt.
2. Het is huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen of toevoegingen op of aan de buitenzijde van de woonruimte, met inbegrip van het erf, het balkon, de gemeenschappelijke ruimten en van de tuin (tenzij het gaat om de inrichting als siertuin) aan te (laten) brengen of te hebben.
3. Veranderingen of toevoegingen zullen bij het einde van de huurovereenkomst door huurder ongedaan worden gemaakt, tenzij huurder schriftelijke toestemming van de verhuurder heeft gekregen om ze achter te laten. De verhuurder is in dat laatste geval niet verplicht de huurder op enige wijze te vergoeden, ook niet als het een duidelijke verbetering van de woonruimte betreft.
4. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verleent verhuurder op voorhand geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die huurder wenst aan te brengen indien:
a. daardoor de verhuurbaarheid van de woonruimte wordt geschaad;
b. de wijziging leidt of zou kunnen leiden tot een waardedaling van de woonruimte;
c. deze niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de woonruimte;
d. deze het woongenot niet verhogen;
e. door het aanbrengen van de veranderingen of toevoegingen de energie-index van de woonruimte aantoonbaar verslechtert;
f. wanneer zwaarwichtige bezwaren van verhuurder zich overigens tegen het aanbrengen daarvan verzetten.
5. Er is in ieder geval sprake van zwaarwichtige bezwaren van verhuurder, indien de veranderingen of toevoegingen:
a. niet voldoen aan de terzake geldende overheidsvoorschriften en/of voorschriften van nutsbedrijven of wanneer de eventueel daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verkregen;
b. van onvoldoende technische kwaliteit zijn;
c. de verhuurbaarheid van naastliggende woningen aantasten;
d. het woongenot van omliggende woningen aantasten;
e. een goed woningbeheer bemoeilijken;
f. overlast en/of hinder aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken;
g. leiden tot het niet meer kunnen toewijzen van de woonruimte aan woningzoekenden uit de primaire doelgroep van verhuurder ten aanzien van de woonruimte;
h. redelijkerwijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor de woonruimte of het gebouw waarvan de woonruimte deel uitmaakt;
i. de aard van de woonruimte wijzigen;
j. in strijd zijn met splitsingsakte(n) of huishoudelijke reglement(en) die op de woonruimte betrekking hebben, dan wel met de voorwaarden waaronder de eigenaar van de woonruimte het eigendom van de woonruimte heeft verworven.
6. Verhuurder is bevoegd aan zijn toestemming voorschriften voor de huurder te verbinden of daarbij een last op te leggen, met name met betrekking tot de door hem te gebruiken materialen en de kwaliteit daarvan, de door de huurder in te schakelen uitvoerder dan wel aannemer, de toe te passen constructies en de te volgen werkwijzen, in het bijzonder met het oog op de mogelijkheid van en de gevolgen voor toekomstig onderhoud en veiligheid. Verhuurder kan aan een te verlenen toestemming voorts voorschriften verbinden met betrekking tot een brand-, storm- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, met betrekking tot belastingen en heffingen en met betrekking tot aansprakelijkheid.
7. Verhuurder zal bij zijn toestemming kenbaar maken of de veranderingen bij het einde van de huurovereenkomst wel of niet ongedaan gemaakt moeten worden. Verhuurder is, in het geval dat hij ongedaanmaking verlangt, bevoegd een garantie of een andere zekerheid voor de nakoming van die verplichting te verlangen. De ongedaanmaking kan alleen achterwege blijven indien verhuurder op gezamenlijk schriftelijk verzoek van huurder en de nieuwe huurder alsnog akkoord gaat met de handhaving van de door huurder aangebrachte of door huurder overgenomen veranderingen of toevoegingen, in die zin dat deze door de nieuwe huurder kunnen worden overgenomen. De nieuwe huurder zal vervolgens op zijn beurt bij het einde van de met hem gesloten huurovereenkomst voor het ongedaan maken van de verandering of toevoeging zorgdragen, tenzij deze opnieuw achterwege kunnen blijven vanwege het in de eerste zin van deze bepaling gestelde.
8. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat bij de uitvoering van de veranderingen of toevoegingen voldaan wordt aan alle ter zake door de overheid gestelde of te stellen eisen, alsmede dat alle daartoe noodzakelijke vergunningen en toestemmingen (zoals die van de gemeente en brandweer) worden verkregen, terwijl de kosten, inclusief de kosten en leges ter verkrijging van de juiste vergunningen, van de veranderingen of toevoegingen te allen tijde voor huurders rekening zijn.
9. Huurder is verplicht tot onderhoud en reparatie van de door hem aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen. In het geval huurder van een aan hem voorafgaande huurder zaken, veranderingen of toevoegingen heeft overgenomen, zullen deze nimmer kunnen leiden tot aansprakelijkheid van verhuurder. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen.
10. De niet behangen wanden en plafonds in de woonruimte mogen, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet door huurder van behang worden voorzien of van een andere kleur dan de kleur welke aanwezig was op het moment van het aangaan van de huurovereenkomst. Het is huurder verboden stickers op verfwerk te plakken en vloerbedekking (stof, parket, laminaat of andere bedekking) direct op de vloeren of trappen te lijmen of op andere wijze te bevestigen. Door huurder op wanden aangebrachte structuur, zoals stucwerk, structuurverf, granol, putz en dergelijke, dient bij het einde van de huurovereenkomst door huurder ongedaan te zijn gemaakt.
11. Een door verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.
12. Verhuurder is niet gebonden aan een voordracht door huurder van een hem opvolgende huurder voor het gehuurde, ook niet als die voorgedragen opvolgende huurder zaken van huurder of aangebrachte voorzieningen of wijzigingen in/aan de woonruimte van huurder wil overnemen.
13. Alle veranderingen die in strijd met de voorwaarden van verhuurder door huurder zijn aangebracht, moeten op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt.
14. Indien door huurder aangebrachte zaken in verband met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de woonruimte c.q. het gebouw of complex van gebouwen waarvan de woonruimte deel uitmaakt tijdelijk moeten worden verwijderd, zullen de kosten van de verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw aanbrengen voor rekening en risico van huurder komen, zulks ongeacht of verhuurder voor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend.

Artikel 29
Veranderingen, aanpassingen en toevoegingen door de verhuurder
1. Indien en voor zover van overheidswege aan verhuurder dwingende voorschriften worden gegeven tot veranderingen, aanpassingen of verbeteringen van de woonruimte afzonderlijk, dan wel van het gebouw of complex van gebouwen waarvan de woonruimte deel uitmaakt, verklaart huurder deze veranderingen in, op, aan of bij het gehuurde te zullen toestaan.
2. Indien de woonruimte deel uitmaakt van een complex van meerdere woningen en verhuurder het complex, of een gedeelte daarvan waarvan de woonruimte deel uitmaakt, wenst te veranderen, aan te passen of te verbeteren, terwijl die werkzaamheden van overheidswege niet dwingend zijn voorgeschreven, moet huurder daartoe de gelegenheid geven mits:
a. tenminste 70 % van de huurders binnen het complex, of een gedeelte daarvan, waarvan de woonruimte deel uitmaakt, met de voorgestelde verandering, aanpassing of verbetering heeft ingestemd;
b. de voorgestelde verandering, aanpassing of verbetering om technische, organisatorische, sociale en/of financiële redenen slechts complexgewijs of per betreffend gedeelte kan worden aangebracht;
c. verhuurder huurder tijdig heeft geïnformeerd over de voorgenomen verandering, aanpassing of verbetering en met huurder respectievelijk de huurdersorganisatie heeft overlegd.
3. Indien verhuurder volgens lid 1. en lid 2. van dit artikel gerechtigd of verplicht is bepaalde wijzigingen of vernieuwingen in of aan de woonruimte aan te brengen, is verhuurder tevens gerechtigd huurder een voorstel tot wijziging van de huurprijs te doen zoals bepaald in de Spaanse huisvestingswet dan wel de van toepassing zijnde huurovereenkomst.
4. Verhuurder is niet gerechtigd om aan huurder een voorstel tot wijziging van de huurprijs te doen voor die wijzigingen of vernieuwingen die zijn aan te merken als het verhelpen van achterstallig onderhoud tot het onderhoudsniveau dat bij de oorspronkelijke huurprijs past.
5. Bij veranderingen, aanpassingen of verbeteringen als bedoeld in lid 1. en lid 2. van dit artikel is het gestelde in artikel 35, lid 5. van toepassing.

Artikel 30
Hoe zit het precies met liften?
1. Indien tot het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt een lift behoort zullen huurder, diens huisgenoten en bezoekers alle voorschriften, gegeven of nog te geven door of namens verhuurder, de liftinstallateur of de overheid, nauwkeurig nakomen.
2. Het desbetreffende administratiekantoor dient zorg te dragen voor het afsluiten van een service-abonnement ten behoeve van de liftinstallatie.
3. Verhuurder is nimmer verantwoordelijk voor een deugdelijke werking van eventueel aanwezige liften.

Artikel 31
Centrale verwarming, airconditioning en warmwaterinstallatie
1. Indien in het gehuurde een eigen, individueel te bedienen, centrale verwarmingsinstallatie, airconditioning of een warmwaterinstallatie aanwezig is, zal huurder voor het behoud daarvan zorg dragen ‘als een goed huurder’, waarbij de kosten voor onderhoud voor rekening van de huurder zijn.
2. Voor rekening van huurder zijn zonder uitzondering alle kosten voor herstel van schade ontstaan door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of het op ondeskundige wijze onderhouden van de in lid 1. van dit artikel bedoelde installaties met toebehoren door huurder zelf of door personen die door hem zijn aangewezen.
3. Huurder is verplicht bij vorst alle maatregelen te nemen die hem ten dienste staan ter voorkoming van bevriezing van de centrale verwarmingsinstallatie, de warmwaterinstallatie, de leidingen en apparatuur van de airconditioning en de waterleiding. In geval van afwezigheid van huurder gedurende het stookseizoen, is het, met het oog op bevriezingsgevaar voor genoemde installaties, huurder niet toegestaan de radiatoren van de centrale verwarmingsinstallatie af te sluiten.
4. Huurder dient de filters van eventueel aanwezige airconditioningsapparatuur periodiek, maar minimaal 2 maal per jaar, laten reinigen door een daartoe kundige specialist. De verhuurder is gerechtigd om halfjaarlijks het overleggen door de huurder van een factuur als bewijs te verlangen. Bij het niet, of niet kunnen overleggen van een factuur, is de verhuurder gerechtigd om de filters op kosten van de verhuurder door een door de verhuurder aan te wijzen specialist te laten reinigen.
5. Huurder is verplicht om, bij de aanwezigheid van een openhaar, de schoorsteen of schoorstenen, minimaal een keer per jaar te laten vegen door een daartoe kundige specialist. De verhuurder is gerechtigd om jaarlijks het overleggen door de huurder van een factuur als bewijs te verlangen. Bij het niet, of niet kunnen overleggen van een factuur, is de verhuurder gerechtigd om de schoorsteen of schoorstenen op kosten van de verhuurder door een door de verhuurder aan te wijzen specialist te laten vegen.

Artikel 32
Televisie, telefoon en internet
1. Indien de woonruimte is, wordt of kan worden aangesloten op een bestaand gemeenschappelijk of een centraal systeem voor internet en/of voor de ontvangst van televisie- en radioprogramma’s is het huurder niet geoorloofd een eigen systeem en/of eigen antennes aan te brengen of te handhaven, of wijzigingen aan het systeem aan te brengen.
2. Uitsluitend het in de woonruimte aangebrachte aansluitpunt(en) op de gemeenschappelijke of de centrale antenne-inrichting of internetvoorziening mag worden gebruikt voor de aansluiting van apparatuur. Voor deze aansluiting(en) dient huurder gebruik te maken van voor zijn rekening aan te schaffen deugdelijke aansluitsnoeren. Huurder is aansprakelijk voor de schade aan de installatie ontstaan door het gebruik van niet goed werkende ontvangsttoestellen of ondeugdelijke aansluitsnoeren.
3. Het is huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming een of meerdere schotelantennes te plaatsen op of in de woonruimte, het perceel waarop de woonruimte gesitueerd is dan wel op het complex waarin de woonruimte gelegen is dan wel deel van uitmaakt.

Artikel 33
Tuin, zwembad, erfafscheidingen en opstallen
1. Indien tot de woonruimte een tuin of een erf behoort, is huurder verplicht de tuin aan te leggen, te gebruiken, te onderhouden en te handhaven als siertuin en het erf en de tuin niet te bezigen voor de opslag van zaken, van welke aard dan ook, of voor het stallen van een of meer auto’s, caravans, boten e.d. Bomen en struiken, ook de bomen en struiken die bij aanvang van de huur reeds aanwezig zijn, dienen door huurder te worden onderhouden en tijdig te worden gesnoeid. Als bomen of struiken in de tuin overlast veroorzaken moeten deze op kosten van huurder worden verwijderd. Ook als deze al aanwezig waren bij aanvang van de huur. Indien een kapvergunning nodig is, dient huurder deze voor eigen rekening met medeweten van verhuurder aan te vragen. Schade veroorzaakt door bomen, struiken of andere beplanting is voor rekening van huurder.
2. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder erfafscheidingen, schuren, getimmerten en andere opstallen te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.
3. Indien tot de woonruimte een zwembad behoort dat niet gemeenschappelijk is, dient de huurder dit zwembad op zijn kosten te onderhouden. Het is de huurder toegestaan dit onderhoud uit te besteden aan een daartoe kundig specialist. Als op enig moment blijkt dat dit zwembad niet of niet voldoende door de huurder wordt onderhouden, is de verhuurder gerechtigd dit zwembad op kosten van de huurder te laten reinigen en, indien door de verhuurder gewenst, in het vervolg door een door de verhuurder te kiezen onderhoudsbedrijf op kosten van de huurder te laten onderhouden. De huurder is, ook als de huurder een daartoe kundige specialist inschakelt dan wel in het geval de verhuurder het onderhoud laat doen vanwege slecht onderhoud door de huurder, altijd verantwoordelijk voor schades aan het zwembad, het tegelwerk in het zwembad, buizen en leidingen, eventueel aanwezige overige installaties die met het zwembad van doen hebben en de filterpomp.
3. Het bepaalde in artikel 28, lid. 1 tot en met lid 14. is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 34
Zonwering en rolluiken
1. Het is huurder niet toegestaan uitwendige zonwering aan te brengen, tenzij hij tevoren de goedkeuring van verhuurder heeft verworven ten aanzien van de constructie, de kleur en de wijze van bevestiging.
2. Huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan eventueel reeds bij aanvang van de huur aanwezige zonwering en rolluiken. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor alle reparaties aan eventueel reeds bij aanvang van de huur aanwezige zonwering en rolluiken.
2. Het bepaalde in artikel 28, lid 1. tot en met lid 14. is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 35
Groot en klein onderhoud
1. Huurder is ingevolge de Spaanse huisvestingswet en de van toepassing zijnde huurovereenkomst verplicht tot het verrichten van reparaties en kleine herstellingen aan, op of in de woonruimte, waaronder in ieder geval de reparaties en kleine herstellingen aan kranen, (water)leidingen, luchtfilters, bij aanvang van de huur aanwezige elektrische apparatuur, deurophanging en deurbeslag, sloten, rolluiken, zonwering, ramen, glas in deuren en ramen, keuken- en badkamermeubels, aanrechtbladen, afvoer, toiletten, wastafels, eventueel aanwezige lampen, stopcontacten en schakelaars. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder de overige gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Partijen zullen daartoe tijdig en op deugdelijke wijze, ieder voor zijn rekening, die voorzieningen, vernieuwingen daaronder begrepen, treffen of doen treffen, die daarvoor nodig zijn en waartoe de wet, enig wettelijk voorschrift of overeengekomen voorwaarden hen verplicht.
2. Het gestelde in lid 1. van dit artikel laat onverlet de verplichting van huurder tot onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege huurder zelf aangebrachte voorzieningen als bedoeld in artikel 28.
3. De voor rekening van huurder komende reparaties en kleine herstellingen worden door of namens verhuurder verricht indien dit onderhoud onder de door of namens verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten die verband houden met de bewoning van het gehuurde als bedoeld in artikel 31 is opgenomen.
4. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de verplichting van ieder van partijen, die voorzieningen voor zijn rekening te nemen, die dienen te worden getroffen als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van hemzelf of van personen voor wie hij aansprakelijk is.
5. Indien verhuurder het nodig oordeelt aan de woonruimte of het gebouw of complex van gebouwen waarvan de woonruimte deel uitmaakt of aan belendingen onderhoud, herstel, vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten of indien deze nodig zijn in verband met eisen of maatregelen van de overheid of nutsbedrijven, zal huurder de personen, nodig voor het verrichten van die werkzaamheden in de woonruimte toelaten en die werkzaamheden en het eventuele ongemak gedogen, zonder daarvoor schadevergoeding, vermindering van de betalingsverplichting dan wel ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen. Verhuurder zal omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden tijdig overleg met huurder plegen.
6. Indien een der partijen nalaat onderhoud, herstel of vernieuwing voor eigen rekening uit te voeren of te doen uitvoeren, dan wel indien deze op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd, is de andere partij gerechtigd om die werkzaamheden voor rekening en risico van de nalatige partij te (doen) verrichten, nadat deze een schriftelijke ingebrekestelling heeft gekregen waarin hem een redelijke termijn voor de nakoming is verleend. Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd deze terstond voor rekening huurder te verrichten of te doen verrichten.

Artikel 36
Wanneer moet u toegang tot de woonruimte verlenen?
1. Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd de woonruimte na overleg met huurder en op werkdagen tussen 08:00 uur en 21:00 uur te betreden voor inspectie van de staat van de woonruimte voor de in de artikelen 29 en 35 genoemde werkzaamheden en voor taxaties. In noodgevallen is verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en/of buiten genoemde tijdstippen de woonruimte te betreden.
2. Bij voorgenomen verhuur, verkoop of veiling van de woonruimte of (een deel van) het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, en de laatste drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst, is huurder verplicht, na voorafgaande mededeling, minimaal 24 uur voor aankomst, door of vanwege verhuurder, gelegenheid tot bezichtiging van de woonruimte te geven van 09:00 uur tot 14:00 uur en van 16:00 uur tot 20:00 uur op werkdagen alsmede op de veilingdagen en zal hij gebruikelijke ’te huur’ of ’te koop’ borden of biljetten aan of bij het gehuurde (of het gebouw of complex van gebouwen) gedogen.

Artikel 37
Schade en aansprakelijkheid
1. Wanneer in, op of aan de woonruimte schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, waaronder schade of dreigende schade aan leidingen, kabels, buizen, afvoeren, rioleringen, installaties en apparatuur, dient huurder de verhuurder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
2. Indien er onmiddellijke schade dreigt of ontstane schade zich dreigt uit te breiden, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden en is huurder verplicht om onverwijld passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van (verdere) schade in of aan de woonruimte. Dit geldt in het bijzonder wanneer er schade ten gevolge van enige weersgesteldheid is of dreigt te ontstaan.
3. Wanneer de woonruimte deel uitmaakt van een verzamelgebouw of een complex van woningen, geldt het in lid 1. en in lid 2. van dit artikel gestelde eveneens ten aanzien van het totale gebouw of complex, meer in het bijzonder ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimten en de belendingen. Rechtstreeks optreden van huurder is in deze gevallen alleen dan vereist, wanneer zulks redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en derving van huurgenot die huurder en/of zijn huisgenoten lijdt/lijden of voor schade aan zaken toebehorende aan huurder en/of zijn huisgenoten als gevolg van zichtbare of onzichtbare gebreken aan de woonruimte, tenzij die schade of derving van huurgenot aan verhuurder is toe te rekenen of indien die schade is veroorzaakt door een gebrek dat bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig was en dat verhuurder toen kende of had behoren te kennen.
5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt aan de persoon en/of zaken van de huurder of diens huisgenoten door storm, vorst, blikseminslag, ernstige sneeuwval, overstromingen, stijging of daling van het grondwaterpeil, natuurrampen, atoomreacties, gewapende conflicten, burgeroorlogen, opstanden, onlusten, molest en andere calamiteiten.
6. Huurder is aansprakelijk voor schade aan de woonruimte, die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade, behalve brandschade, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Onder huurder wordt in dit lid mede verstaan: huisgenoten van de huurder en derden, die zich in het gehuurde bevinden.
7. Huurder is gehouden tot het afsluiten van, en tot het instandhouden van, een adequate inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering op door de verhuurder gestelde voorwaarden. Voor schade die valt onder de reikwijdte en dekking van een door huurder afgesloten verzekering dient huurder zich eerst tot zijn verzekeraar te wenden.
8. Bij waterschade, lekkage of schade ontstaan door natuurrampen of andere natuurlijke oorzaken, dient de verhuurder zich eerst tot zijn verzekeraar te wenden.

Artikel 38
Bescherming woonklimaat
1. Indien de woonruimte deel uitmaakt van een gebouw of complex van gebouwen, waartoe ruimten en terreinen behoren waarop huurder geen exclusieve gebruiksrechten heeft, zal hij zijnerzijds er toe bijdragen, dat deze ruimten en terreinen niet worden verontreinigd, er geen roerende zaken in, op of aan worden geplaatst en niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij kennelijk, dan wel krachtens de huurovereenkomst of de aanwijzingen van verhuurder, zijn bestemd. Huurder zal met name niet het dak, de schakelruimten voor de lift, de brandladders, de ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en de ruimte voor de hydrofoor betreden of doen betreden. Het is huurder evenmin toegestaan voertuigen, kinderwagens, fietsen of andere voorwerpen elders dan op of in de daarvoor bestemde gelegenheden te plaatsen of beddengoed, wasgoed e.d. aan de buitenzijde van het gebouw, anders dan binnen het balkon, te kloppen of uit te hangen.
2. Het is huurder zonder voorafgaande toestemming van verhuurder niet toegestaan:
a. op of aan het gehuurde reclame, in welke vorm dan ook, voor zich of voor derden aan te brengen of te doen aanbrengen;
b. een mechanische afzuigkap en andere apparatuur aan te sluiten of te doen aanbrengen op een ventilatiekanaal;
c. de in het gehuurde aanwezige rookkanalen in te richten of te gebruiken ten behoeve van een open haardvuur of een zogenaamde allesbrander, tenzij het om gebruik gaat ten behoeve van een open haard die van het gehuurde deel uitmaakt.
Het gestelde in de artikel 28, lid 1. tot en met lid 14. is van overeenkomstige toepassing.
3. Het is huurder niet toegestaan:
a. in of bij het gehuurde (huis)dieren te houden zonder voorgaande toestemming van de verhuurder, maar ook na eerdere toestemming van de verhuurder in geen enkel geval (huis)dieren te houden die overlast veroorzaken;
b. verbrandingsgassen op andere wijze dan via aanwezige rookkanalen af te voeren of daarvoor ontluchtingskanalen te gebruiken;
c. in het gehuurde, in de gemeenschappelijke ruimten en/of delen daarvan dan wel in de directe omgeving van het gehuurde hennep te (doen) kweken of te verhandelen en/of het gehuurde in te richten als hennepkwekerij, hennepdrogerij of hennepknipperij dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de nationale en/of internationale Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Tevens is het huurder verboden hennep of soortgelijke gewassen in het gehuurde en/of gemeenschappelijke ruimten voorhanden te hebben, dan wel op te slaan of te houden voor een ander. Het is huurder evenmin toegestaan om in het gehuurde, in de gemeenschappelijke ruimten en/of delen daarvan dan wel in de directe omgeving van het gehuurde qat, soft drugs, hard drugs, xtc of andere verboden middelen te verhandelen, te produceren of in groepsverband te gebruiken, te laten gebruiken of aanwezig te hebben. Huurder erkent dat het handelen in strijd met de hiervoor genoemde verboden leidt tot schade aan het gehuurde, alsmede tot gevaarzetting en overlast (zoals vervuiling, vandalisme, aantrekken van criminaliteit, e.d.) voor de omgeving. Het handelen in strijd met dit verbod is dermate ernstig dat dit ontbinding van de huurovereenkomst op de kortst mogelijke termijn rechtvaardigt. Huurder is gehouden tot afdracht van de omzet aan verhuurder die hij (al dan niet naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod, onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding, met een minimum van in ieder geval een bedrag gelijk aan vijf maal de jaarhuur.
4. Huurder zal bij het gebruik van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden of dieren dit evenmin doen.
5. Het bepaalde onder artikel 28, lid 1. tot en met lid 4. beogen onder meer het bevorderen van goed woonklimaat tussen de gebruikers van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
6. Huurder zal zich gedragen en de woonruimte gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt.

Artikel 39
U en het milieu
1. Huurder zal de richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij de niet nakoming of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijk andere consequenties.
2. Het is huurder niet toegestaan:
a. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder stank verspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken;
b. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt.

Artikel 40
Huurprijswijziging
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de verhuurder gerechtigd de maandelijks te betalen huurprijs telkens aan het einde van het lopende huurjaar te verhogen met een percentage gelijk aan de dan van toepassing zijnde consumentenprijsindex in Spanje, doch nimmer met een hoger percentage dan 3% van de maandhuur.
2. De huurder geeft met het aangaan van een huurovereenkomst aan akkoord te gaan met de jaarlijkse huurverhoging zoals bepaald in lid. 1 van dit artikel, dan wel zoals bepaald in de van toepassing zijnde huurovereenkomst. De verhuurder dient een huurprijswijziging echter minimaal twee maanden voor de datum van ingang door te geven aan de huurder.
3. De verhuurder is gerechtigd om in voorkomende gevallen annuele servicekosten in rekening te brengen met een hoogte gelijk aan 5% van de dan geldende maandhuur, met een minimum van vijfentwintig euro, welke door de huurder, na eerste kennisgeving door de verhuurder, in twaalf termijnen vanaf de eerst komende huurbetaling mee voldaan dienen te worden. Het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen van deze kosten, geef de verhuurder het recht om de huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden.

Artikel 41
Kosten voor nutsvoorzieningen en servicekosten
1. Bovenop de huurprijs zijn voor rekening van huurder de kosten van levering, transport, de meting en het verbruik van gas, water en/of elektriciteit ten behoeve van de woonruimte, waaronder begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende overeenkomsten en de meterhuur, alsmede eventuele andere kosten en boetes die door de nutsbedrijven in rekening worden gebracht.
2. Huurder dient zelf voor eigen rekening en risico de overeenkomsten tot levering met de betrokken instanties af te sluiten, tenzij het gehuurde geen afzonderlijke aansluitingen heeft en/of partijen zijn overeengekomen dat verhuurder zorgdraagt voor de levering van gas, water en/of elektriciteit.
3. Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder zal zorgdragen voor de levering van gas, water en/of elektriciteit ten behoeve van de woonruimte en zich in het woonruimtegedeelte van het gehuurde een individuele meter bevindt, stelt verhuurder de daarvoor door huurder verschuldigde vergoeding vast op basis van de feitelijke kosten op basis van de meterstanden. Indien zich in het woonruimtegedeelte van het gehuurde geen individuele meter bevindt, stelt verhuurder de door huurder verschuldigde vergoeding op basis van schatting vast.
4. Bovenop de huurprijs zijn voor rekening van huurder de kosten verbonden aan het leveren van internet, beeld, geluiden andere signalen, waaronder begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende overeenkomsten, alsmede eventuele andere kosten en boetes die door de leveranciers van deze diensten in rekening worden gebracht.
5. Huurder dient zelf voor eigen rekening en risico de overeenkomsten tot levering met de in lid 4. van dit artikel bedoelde betrokken bedrijven af te sluiten, tenzij partijen zijn overeengekomen dat verhuurder zorgdraagt voor de levering van internet, beeld, geluid- en andere signalen. In dat laatste geval stelt verhuurder de daarvoor door huurder verschuldigde vergoeding vast.
6. Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder (ook) zal zorgdragen voor de levering van (andere) zaken en diensten die verband houden met de bewoning van het gehuurde, stelt verhuurder de daarvoor door huurder verschuldigde vergoeding tevens vast.
7. Voor zover de woonruimte deel uitmaakt van een gebouw of complex van gebouwen en de levering van zaken en diensten die verband houden met de bewoning van de woonruimte mede betrekking heeft op andere daartoe behorende gedeelten, stelt verhuurder het redelijkerwijs voor rekening van huurder komende aandeel in de kosten van die levering van zaken en diensten vast. Verhuurder hoeft daarbij geen rekening te houden met de omstandigheid dat de huurder van een of meer van deze levering van zaken en diensten geen gebruik maakt. Als een of meer gedeelten van het complex van gebouwen niet in gebruik zijn, draagt verhuurder er bij de bepaling van huurders aandeel zorg voor dat dit niet hoger wordt dan wanneer het gebouw of complex van gebouwen volledig in gebruik zou zijn, tenzij deze beslissing buiten de bevoegdheid van de verhuurder gelegen is.
8. Verhuurder heeft het recht de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van de woonruimte op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter en levering van de overige zaken en diensten die verband houden met de bewoning van het gehuurde, na overleg met huurder, naar soort en omvang te wijzigen.
9. Huurder is gebonden aan een inkrimping of uitbreiding van de door verhuurder te verzorgen levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van de woonruimte op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter en de levering van de overige zaken en diensten die verband houden met de bewoning van het gehuurde en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op een levering die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.
10. Wordt het verbruik van gas, elektriciteit, warmte of (warm) water bepaald aan de hand van verbruiksmeters en ontstaat wegens niet of onjuist functioneren van deze meters een geschil over huurders aandeel in de kosten van verbruik, dan wordt dit aandeel vastgesteld door een door verhuurder geraadpleegd bedrijf dat in het meten en vaststellen van afgenomen gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water is gespecialiseerd. Dit geldt eveneens bij beschadiging, vernietiging of fraude met betrekking tot de meters, onverminderd alle andere rechten die verhuurder in dat geval tegenover huurder heeft, zoals het recht op herstel of vernieuwing van de meters en vergoeding van geleden schade.
11. Huurder is tevens verantwoordelijk voor de periodieke betaling van de door de desbetreffende gemeente in rekening gebrachte afvalstoffenheffing (basura) welke de huurder dient te voldoen uiterlijk één maand na eerste kennisgeving door de verhuurder van het totaal te betalen bedrag. De huurder dient het bedrag te voldoen op een nader door de verhuurder aangegeven betaalwijze.

Artikel 42
Beëindiging door opzegging
1. Beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de in de van toepassing zijnde huurovereenkomst bepaalde opzegtermijn.
2. Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden tot een maximum van vijf aaneengesloten huurjaren.
3. De huurovereenkomst eindigt aan het einde van de vijf aaneengesloten huurjaren door opzegging van de verhuurder met inachtneming van de in de van toepassing zijnde huurovereenkomst bepaalde opzegtermijn. In geval de verhuurder niet of niet tijdig opzegt, wordt de huurovereenkomst automatisch verlengt met een periode van telkens drie huurjaren.
4. In geval de huurder een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of de van toepassing zijnde huurovereenkomst op enig moment niet respecteert, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beëindigen, waarbij de verhuurder op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het zoeken of vinden van vervangende woonruimte, dan wel door de huurder te maken of gemaakte kosten.

Artikel 43
Einde huurovereenkomst of gebruik
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal huurder de woonruimte bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van de woonruimte, aan verhuurder opleveren in de staat zoals hij/zij deze bij aanvang van de huur heeft verkregen, waarbij rekening moet worden gehouden met latere door verhuurder verrichte werkzaamheden en de normale slijtage door bewoning en veroudering.
2. Huurder wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Tegenbewijs kunnen bijvoorbeeld zijn afbeeldingen van de woonruimte die door de verhuurder gebruikt zijn bij de presentatie van de woonruimte op of in de diverse uitingen van de verhuurder of getuigenverklaringen.
3. Huurder dient de woonruimte aan het einde van de huurovereenkomst of het einde van het gebruik van de woonruimte leeg en ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle sleutels, keycards, e.d. aan verhuurder op te leveren.
4. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op de woonruimte zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen, tenzij verhuurder op enig moment schriftelijk anderszins aangeeft of heeft aangegeven. Bovendien zal huurder de door de verwijdering van zaken toegebrachte schade aan de woonruimte herstellen, de niet behangen wanden en plafonds in de oorspronkelijke kleur opleveren en indien tot het gehuurde een tuin behoort, de grond onvervuild en behoorlijk (zonder kuilen of gaten) achterlaten. Voor niet verwijderde zaken die zonder toestemming van verhuurder zijn aangebracht, is verhuurder geen vergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Huurder verliest het bezit van zaken waarvan hij wordt geacht afstand te hebben gedaan door deze in de woonruimte achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van de woonruimte. Deze zaken kunnen door verhuurder, naar verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd zonder dat op verhuurder een bewaarplicht rust. Verhuurder is vrij om over deze zaken te beschikken. Hij heeft het recht om zich deze zaken toe te eigenen, dan wel voor risico van huurder te verwijderen, geheel naar eigen goeddunken. Ook kan verhuurder ervoor kiezen de betreffende zaken te laten afvoeren om ze onmiddellijk te laten vernietigen of om ze tijdelijk op te laten slaan. Als verhuurder de betreffende zaken heeft laten vervoeren en doen opslaan kan huurder die zaken slechts van verhuurder terugkrijgen gedurende de tijd dat deze zijn opgeslagen tegen betaling ineens van al hetgeen verhuurder van huurder te vorderen heeft. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de betreffende zaken ontstaan tijdens het verwijderen, het vervoer of de opslag.
6. Het in lid 5. van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits de opvolgende huurder deze overdracht schriftelijk aan verhuurder heeft kenbaar gemaakt en verhuurder hiermee akkoord is gegaan.
7. Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst of het gebruik dient de woonruimte door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het gehuurde zijn vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van huurder komend achterstallig onderhoud nog voor rekening van huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal geschieden. Indien geen rapport wordt opgemaakt is dit ter verantwoording van de huurder.
8. Huurder is gehouden de door hem uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot gebreken, achterstallig onderhoud, e.d. binnen een redelijke termijn op een deugdelijke wijze uit te voeren c.q. te doen uitvoeren.
9. Indien huurder geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, is verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op huurder te verhalen, zonder dat huurder daarvoor door of namens verhuurder in gebreke behoeft te worden gesteld, en onverminderd de aanspraak van verhuurder op vergoeding van de verdere schade en kosten.
10. Over de tijd die met de uitvoering van de werkzaamheden is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd, gelijk aan de laatst geldende huurprijs, de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van de woonruimte op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter en de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte, onverminderd verhuurders aanspraak op vergoeding van verdere schade en kosten. Huurder kan aan deze bepaling geen rechten ontlenen.
11. Het is de huurder niet toegestaan om eventueel in de woonruimte aanwezige inventaris en meubilair te verwijderen of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder is in alle gevallen verantwoordelijk voor het gebruik van eventueel in de woonruimte aanwezige inventaris en meubilair.

Artikel 44
Huurbetaling, waarborgsom en kantoorkosten
1. De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, telkens vooraf, uiterlijk op de derde dag van de lopende huurmaand, in Euro’s, zonder enige opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke huurder op verhuurder heeft of meent te hebben, geschieden door storting dan wel overschrijving op een door verhuurder op te geven bankrekening.
2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is het de huurder nadrukkelijk niet toegestaan de huur op een andere bankrekening dan door de verhuurder opgegeven over te maken, waarbij de huurder geheel verantwoordelijk is voor eventuele door de verhuurder geleden of nog te lijden schades.
3. Het staat verhuurder vrij door middel van schriftelijke opgave aan huurder wijziging aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Verhuurder is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de huurovereenkomst een door hem van huurder ontvangen betaling in mindering komt, tenzij huurder bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.
4. Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal huurder bij ondertekening van een reserveringsovereenkomst, dan wel bij ondertekening van de huurovereenkomst als van een reserveringsovereenkomst geen sprake is, een waarborgsom voldoen, ter grootte van in ieder geval een bedrag gelijk aan de in de van toepassing zijnde huurovereenkomst vermelde huurprijs per maand, maar minimaal gelijk aan het bedrag zoals deze staat vermeld in de woningomschrijving op www.benicasa.com.
5. Als de waarborgsom is aangesproken, is huurder verplicht om op eerste verzoek van verhuurder de waarborgsom aan te vullen met het bedrag waarvoor de waarborgsom werd aangesproken.
6. Indien en voor zover de waarborgsom niet rechtsgeldig aangesproken is door de eigenaar dient de eigenaar na beëindiging van de huurovereenkomst de waarborgsom binnen 30 werkdagen nadat de huurder de sleutels van de woonruimte bij de verhuurder of de eigenaar heeft ingeleverd terug te storten op een door huurder op te geven rekeningnummer met aftrek van eventueel door de huurder veroorzaakte financiële schades of nog door de verhuurder en/of eigenaar te maken kosten. De verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de restitutie van (een deel van) de waarborgsom.
7. De verhuurder is gerechtigd kantoorkosten in rekening te brengen bij de huurder, vermeerderd met de dan geldende BTW in Spanje, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De hoogte van de kantoorkosten dient door de verhuurder voor het aangaan van de huurovereenkomst kenbaar gemaakt worden en dienen door de huurder voldaan te worden bij het aangaan van een reserveringsovereenkomst, dan wel bij het aangaan van een huurovereenkomst indien van een reserveringsovereenkomst geen sprake is. Kantoorkosten zijn nimmer restitueerbaar. Kantoorkosten zijn in geen enkel geval commissie, courtage of loon en uitsluitend een door de huurder te betalen bijdrage in de kosten die gemaakt worden door de verhuurder.

Artikel 45
Hoofdelijkheid, medehuur, curatele en bewind
1. Indien meerdere personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door verhuurder aan één der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die huurder.
2. De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van huurder betreft, hoofdelijk.
3. Iemand die samen met een of meer anderen de huurovereenkomst met verhuurder is aangegaan en heeft ondertekend, zonder dat er sprake is van wettelijk medehuurderschap, verliest zijn huurderschap niet door het gehuurde definitief te verlaten. Ook dan blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een contractuele medehuurder (samenhuurder) kan slechts samen met de andere huurder(s) de huurovereenkomst door opzegging beëindigen.
4. Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient huurder aan verhuurder te melden of hij gehuwd is dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Huurder zal de persoonsgegevens van zijn partner aan verhuurder opgeven. Indien huurder na het aangaan van de huurovereenkomst huwt, dan wel een geregistreerd partnerschap aangaat, zal hij dit terstond schriftelijk aan verhuurder melden onder opgave van de persoonsgegevens van de partner.
5. Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient huurder aan verhuurder te melden of hij onder curatele dan wel of hij onder bewind is gesteld. Huurder zal de persoonsgegevens van de curator dan wel de bewindvoerder aan verhuurder opgeven. Indien huurder na het aangaan van de huurovereenkomst onder curatele dan wel onder bewind wordt gesteld, zal hij dit terstond schriftelijk aan verhuurder melden onder opgave van de persoonsgegevens van de curator dan wel de bewindvoerder.

Artikel 46
Niet tijdige beschikbaarheid
1. De eigenaar is gehouden om de woonruimte op de in de huurovereenkomst opgenomen ingangsdatum aan huurder ter beschikking te stellen.
2. Bij het niet beschikbaar zijn van de woonruimte op de beoogde ingangsdatum, doordat de woonruimte niet tijdig gereed is gekomen, doordat de vorige huurder in strijd met gemaakte afspraken de woonruimte niet tijdig heeft ontruimd of doordat de eigenaar de door hem te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is huurder tot de datum waarop de woonruimte hem ter beschikking staat geen huurprijs, geen vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van de woonruimte op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter en geen vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op.
3. Noch de eigenaar, noch de verhuurder zijn aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor huurder, tenzij hem ter zake een toerekenbare tekortkoming kan worden verweten. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt mede verstaan de situatie dat de eigenaar zich niet inspant om de woonruimte zo spoedig mogelijk alsnog aan huurder ter beschikking te stellen. De verhuurder daarentegen is als intermediair nimmer verantwoordelijk voor dergelijke door de huurder geleden schade.
4. Indien de eigenaar de woonruimte niet binnen twintig werkdagen na de beoogde ingangsdatum ter beschikking kan stellen, is huurder gerechtigd om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief.

Artikel 47
Appartementsrechten
1. Indien het gebouw of complex van gebouwen waarvan de woonruimte deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, zal huurder de uit de splitsingsakte, statuten of reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht nemen. Hetzelfde geldt als het gebouw of complex van gebouwen eigendom is of wordt van een coöperatie.
2. De eigenaar zal, voor zover dat in zijn vermogen ligt, niet meewerken aan het tot stand komen van voorschriften die in strijd zijn met de huurovereenkomst.
3. De eigenaar zorgt op eerste verzoek van de huurder ervoor dat huurder in het bezit wordt gesteld van de in lid 1. van dit artikel bedoelde voorschriften omtrent het gebruik als deze tijdens de huurperiode gewijzigd zijn.
4. De kosten die gepaard gaan met appartementsrecht en gemeenschapsrechten, de zogenaamde ‘comunidad’, zijn voor rekening van de huurder, maar zijn verwerkt in de maandelijkse huurprijs, zoals deze staat vermeld in de woningomschrijving op www.benicasa.com.

Artikel 48
Wat gebeurt er als u in verzuim bent?
1. Huurder is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in verzuim door het eenmalig niet of niet tijdig betalen van een huurprijs, energienota, waterrekening, annuele servicekosten en/of overige betalingen waar de huurder wettelijk dan wel contractueel voor verantwoordelijk is.
2. In alle gevallen waarin verhuurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen huurder om deze tot nakoming van de huurovereenkomst of huurder tot ontruiming te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door verhuurder te betalen proceskosten, aan verhuurder te voldoen.

Artikel 49
Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens van huurder en indien van toepassing diens echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en/of andere gezinsleden en/of curator/bewindvoerder worden door verhuurder en/of de (eventuele) beheerder en/of hun groepsvennootschappen verwerkt voor de navolgende doeleinden: het uitvoeren van de huurovereenkomst, het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames, het doen van betalingen en het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen van derden daarvan, het behandelen van geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures, het doen uitoefenen van controle, aanvragen en verstrekken van huurtoeslag, activiteiten van intern beheer, alsmede de uitvoering of toepassing van een wet. Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens door verhuurder en/of beheerder indien nodig verstrekt aan derden zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van een klacht onderhoud plegen (en waaraan naam en contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en informatie over de klacht kan worden doorgegeven), kandidaathuurders voor bezichtigingen en overnames (deze kunnen naam, telefoonnummer en emailadres ontvangen om een afspraak in te plannen), incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals ITleveranciers, accountants en auditors en advocaten.
2. Betrokkenen hebben het recht de verhuurder en/of beheerder te verzoeken inzage te verlenen in hun betreffende persoonsgegevens en/of hen te verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Huurder zal, indien die er zijn, diens echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en/of curator/bewindvoerder over de inhoud van dit artikel informeren.

Artikel 50
Domicilie
1. Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst gericht aan het adres van de woonruimte.
2. Huurder verplicht zich in geval huurder de woonruimte niet meer gebruikt, verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie.
3. Voor het geval huurder de woonruimte verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan verhuurder, geldt het adres van de woonruimte als domicilie van huurder.
4. Vanaf de ingangsdatum van de huur dient huurder alle mededelingen aan verhuurder in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst te richten aan het kantooradres van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Dit kan ook per e-mail via info@benicasa.com.

Artikel 51
Verzoeken
1. Behoudens in een geval dat deze door verhuurder op eigen initiatief wordt gegeven, kan huurder slechts een beroep doen op toestemming, goedkeuring, een verklaring of een mededeling van de zijde van verhuurder, indien huurder een verzoek daartoe schriftelijk heeft gedaan en verhuurder van zijn positieve reactie daarop schriftelijk heeft laten blijken. Aan de toestemming, goedkeuring of verklaring van verhuurder kunnen voorwaarden zijn verbonden.

Artikel 52
Wat moet u doen in geval van klachten?
1. Huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen via info@benicasa.com. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen gebeuren, waarna huurder de klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk zal bevestigen.

Artikel 53
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Indien een deel van de huurovereenkomst of van de algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2. Indien de wet op enig moment gewijzigd wordt ten opzichte van de huidige wettelijke bepalingen, zijn de nieuwe wettelijke bepalingen automatisch van toepassing op contracten en overeenkomsten, ongeacht wat in het contract of de overeenkomst is overeengekomen tussen partijen.

 

Aanvullende Voorwaarden voor Aankoopbegeleiding

Artikel 54
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze aanvullende voorwaarden voor aankoopbegeleiding in Spanje wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon en/of een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. Makelaar: Benicasa Inmobiliaria, gevestigd aan de Calle Purísima 19, 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die de opdrachtgever aan de makelaar betaalt voor de dienstverlening van de makelaar exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon wordt ook vaak ‘courtage’ of ‘honorarium’ genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.

Artikel 55
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een klant, particulier en bedrijf verleent aan de makelaar.

Artikel 56
Hoe regelen de makelaar en u de opdracht?
1. De opdracht aan de makelaar geldt als gegeven zodra de opdracht tot dienstverlening door u is geaccepteerd, schriftelijk of mondeling, waarmee u tevens de toepasselijke algemene voorwaarden van de opdracht tot dienstverlening hebt geaccepteerd. Het in handen geven van deze algemene voorwaarden kan schriftelijk, via een downloadlink of persoonlijk gebeuren. Dit naar keuze van de makelaar.
2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Als u de makelaar later opdracht geeft om andere of aanvullende diensten uit te voeren, bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze aanvullende dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden, maar is dit niet verplicht.
3. Het loon en additionele kosten zijn altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod hebt aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen. Dit kan, buiten een getekende opdracht tot dienstverlening, ook door bijvoorbeeld e-mailverkeer, door u geaccepteerde koopovereenkomst, ondertekende algemene voorwaarden of opgenomen telefoongesprekken.
5. Bij het aangaan van een opdracht geeft u door ondertekening van de aan u overhandigde algemene voorwaarden aan dat u de algemene voorwaarden ontvangen, gelezen en volledig begrepen hebt en zonder voorbehoud akkoord gaat met al het daarin bepaalde.

Artikel 57
Heeft u bedenktijd?
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft u geen bedenktijd waarin u van de opdracht af kunt zien. Mocht een wettelijke bedenktijd van toepassing zijn of in de toekomst van toepassing worden, geeft u bij het aanvaarden van het aanbod van de makelaar nadrukkelijk aan af te zien van dit (mogelijk) wettelijk recht.

Artikel 58
Welke verplichtingen heeft de makelaar?
1. De makelaar voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit.
2. De makelaar houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen, waarbij het aan de makelaar is om te bepalen wat regelmatig is, maar in ieder geval één keer per maand, tenzij er geen vorderingen zijn.
3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
4. De makelaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
5. De makelaar treedt op als intermediair tussen de koper én verkoper van hetzelfde object alsook voor de huurder en verhuurder van hetzelfde object.
6. De makelaar mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht hebt gegeven.

Artikel 59
Welke verplichtingen heeft u?
1. U geeft de makelaar alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
2. Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van de diensten van een andere makelaar of vertegenwoordiger of zelf in contact treden met de verkopende partij of diens vertegenwoordiger nadat u het aanbod van de makelaar geaccepteerd hebt, ook niet als de opdracht, om welke reden ook, door u of de makelaar wordt teruggegeven of de opdracht om andere reden eindigt.
3. U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT in Spanje en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
4. Als u zich om welke reden ook niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, dan wel zonder toestemming van de makelaar de onderhandelingen of andere zaken die met de diensten van de makelaar van toepassing zijn op u neemt, vervallen al uw mogelijke rechten op enige schadevergoeding, hetzij van de makelaar, hetzij van door de makelaar ingeschakelde derden, mocht na aankoop blijken dat er zaken zijn of spelen die niet in overeenstemming zijn met uw verwachtingen, en/of bij juridische onjuistheden en/of bij bouwkundige problemen. Tevens is de makelaar in dat geval gerechtigd in ieder geval zijn volledig loon, vermeerderd met door de makelaar gemaakte kosten en geleden schades, bij u in rekening te brengen met een minimum van € 2.400,- en een maximum van € 25.000,-.

Artikel 60
Welke werkzaamheden voert de makelaar uit?
1. De makelaar voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit waarvan de makelaar vindt dat deze nodig zijn voor een juiste vervulling van de opdracht.
2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
3. Als sprake is van in een pakket aangeboden diensten, geeft het niet afnemen van één of meerdere van door de makelaar in een pakket aangeboden diensten, geen enkel recht op enige financiële compensatie of korting.
3. Als in een in een pakker aangeboden diensten een zoekopdracht is overeengekomen, geldt dit voor het zoeken naar maximaal drie objecten volgens door u opgegeven specificaties. De makelaar is niet verplicht tot het zoeken naar een object als dit door oorzaken buiten de schuld van de makelaar onmogelijk dan wel niet realistisch is, zoals bijvoorbeeld een onrealistische koopprijs, locatie, oppervlakte, bouwkwaliteit, inbegrepen additionele zaken, te financieren bedrag en/of gewenste afnameperiode. Of een zoekopdracht realistisch is, is altijd ter beoordeling door de makelaar.
4. Als in een in pakket aangeboden diensten bepaalde werkzaamheden of services van derden is overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden of services van een architect en/of advocaat, zijn deze werkzaamheden of services slechts van toepassing op één object. Mocht u de werkzaamheden of services van deze derden op meer dan één object willen toepassen, geldt hiervoor een meerprijs volgens het tarief van de betreffende serviceverlener.
5. Als in een in pakket aangeboden diensten begeleiding bij de bezichtiging is overeengekomen, geldt dit voor maximaal drie objecten, mits deze bezichtigingen op dezelfde dag en aansluitend plaatsvinden. Als de bezichtigen niet op dezelfde dag en aansluitend plaatsvinden, is de makelaar gerechtigd vanaf de tweede bezichtiging de werkzaamheden als additionele werkzaamheden te beschouwen en het bij de makelaar gebruikelijke uurloon in rekening te brengen, zoals genoemd onder artikel 62, lid 1., vermeerderd met eventuele reis- en verblijfskosten.
6. Als in een in pakket aangeboden diensten controle van documenten, het opmaken van contracten, ondersteuning bij onderhandelingen, analyseringen, waardebepalingen, biedingsstrategieën, ondersteuning bij onderhandelingen, begeleiding bij de notaris en/of tolkfunctie bij de notaris wordt overeengekomen, zijn deze werkzaamheden of diensten slecht van toepassing op één object, doch in ieder geval nimmer vaker dan één keer.
7. De makelaar geeft nadrukkelijk geen hypotheekadvies. Het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van onroerend goed in Spanje is derhalve altijd volledig ter verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De makelaar geeft de opdrachtgever het advies om vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort.
8. De makelaar is geen bouwkundige en is nimmer verantwoordelijk voor bouwkundige problemen in door de makelaar bezochte objecten dan wel door derden aangeboden objecten, noch voor fouten dan wel onjuistheden in een bouwkundig rapport dat is opgemaakt door een derde, al dan niet in opdracht of met goedkeuring van de makelaar.
9. Een in een pakket met meerdere diensten aangeboden bouwinspectie, is een globale inspectie naar zichtbare gebreken aan het object. Het is aan de makelaar om te bepalen of en door wie hij deze bouwtechnische inspectie laat uitvoeren. De makelaar is echter niet verantwoordelijk voor gebreken die niet tijdens deze inspectie zijn opgemerkt en adviseert de opdrachtgever om bij twijfel aan de bouwtechnische staat van het object een uitgebreide bouwinspectie uit te laten voeren.
10. De makelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verschillen, hoe groot ook, met betrekking tot oppervlaktes van een perceel en/of constructie, dan wel door een verkopende partij opgegeven oppervlakte van een perceel en/of constructie, noch voor de juistheid van erfgrenzen. De makelaar adviseert de opdrachtgever om bij twijfel over oppervlaktes en/of erfgrenzen voor eigen kosten een topograaf in te schakelen.

Artikel 61
Wanneer heeft de makelaar de opdracht vervuld?
1. Tenzij u iets anders hebt afgesproken, geeft u met het voldoen van het door de makelaar aan u in rekening gebracht honorarium aan dat de makelaar zijn opdracht naar uw volle tevredenheid vervuld heeft. Indien sprake is van betaling van een deel van het totale honorarium van de makelaar, geeft u door het voldoen van dit deel van het honorarium aan dat het deel van de opdracht waar de betaling voor bedoeld is, door de makelaar naar uw volle tevredenheid vervuld is.
2. Als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt met betrekking tot een vastgoed object dat door de makelaar aan u is voorgesteld, dan wel door u is voorgesteld aan de makelaar, maar die niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, heeft de makelaar zijn opdracht ook vervuld.

Artikel 62
Hoe wordt het loon berekend?
1. Tenzij in de opdracht anders wordt vastgelegd, bedraagt het uurloon van de makelaar € 125,00 (honderdvijfentwintig euro) per manuur of deel van een manuur. In de opdracht kan hiervan afgeweken worden als wordt vastgelegd dat het loon een percentage van de koop- of huursom bedraagt of een vast totaalbedrag wordt afgesproken.
2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
3. In specifieke gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
4. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan:
– Het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). Tenzij anders afgesproken, betaalt u dan een loon gelijk aan één maandhuur, met een minimum van € 2.400,- (tweeduizend en vierhonderd euro). Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon.
5. Het loon voor een waardebepaling mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde.
6. Het afgesproken loon is altijd exclusief de dan geldende BTW in Spanje, reis- en verblijfskosten en overige in uw opdracht gemaakte kosten.
7. Betalingen dienen altijd per bankoverschrijving te geschieden waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient.

Artikel 63
Welke kosten brengt de makelaar in rekening?
1. Tenzij anders overeengekomen kan de makelaar naast loon ook kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en verblijfskosten brengt de makelaar die kosten alleen in rekening als u hiermee vooraf hebt ingestemd. Gemaakte afspraken dienen in dat geval altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Tenzij anders overeengekomen bent u reiskosten verschuldigd van € 0,39 per kilometer als de totaal te reizen afstand meer dan 60 kilometer bedraagt, de terugreis inbegrepen, en verblijfskosten van € 190,- per persoon, per dag of deel van een dag dat de makelaar, al dan niet met assistentie, op de locatie aanwezig is, als de totaal te reizen afstand meer dan 200 kilometer bedraagt, de terugreis inbegrepen. Genoemde bedragen zijn exclusief de dan geldende BTW in Spanje.
3. Voor de afstandsberekening is de afstand die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend.
4. Additionele kosten dienen altijd middels vooruitbetaling door u voldaan te worden, waarbij eventueel te weinig betaalde kosten direct opeisbaar zijn op het moment dat de daadwerkelijk gemaakte kosten duidelijk zijn en te veel betaalde kosten door de makelaar aan het einde van de opdracht aan u worden gerestitueerd.

Artikel 64
Wanneer heeft de makelaar recht op het loon en gemaakte kosten?
1. De makelaar heeft recht op loon bij het aangaan van de opdracht, waarbij bij het aangaan van de opdracht wordt afgesproken op welke wijze en wanneer het loon door u betaalt moet worden. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, betaalt u altijd voordat ze door de makelaar zijn gemaakt.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij een opdracht voor aankoopbegeleiding 50% van het loon direct door de makelaar opeisbaar op het moment dat de opdracht door u wordt aangegaan. Het resterende deel van het loon is door de makelaar opeisbaar op een in de opdrachtbevestiging aangegeven moment. Als in de opdrachtbevestiging geen betaalmoment of betaalperiode is opgenomen, dient het resterende deel van het loon door u binnen zeven dagen na eerste kennisgeving door de makelaar, hetzij door uitgifte van een factuur, hetzij door een schriftelijke mededeling, voldaan te zijn door middel van een bankoverschrijving naar een door de makelaar aangegeven bankrekeningnummer.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hoeft u geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft annulering van de opdracht na betaling van additionele kosten geen recht op enige restitutie, ongeacht of het doel van deze additionele kosten vervult is, dan wel een reis of verblijf daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
5. Na betaling van alle door de makelaar in rekening gebrachte kosten ontvangt u een eindfactuur.
6. Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.
7. De makelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door de bank aan u in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden.

Artikel 65
Wat doet de makelaar als u niet op tijd betaalt?
1. Als u niet op tijd betaalt, stuurt de makelaar een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Bij niet volledig of niet tijdig betalen vervallen wel direct al uw rechten op werkzaamheden van de makelaar en mag de makelaar, als hij dit wenst, de opdracht als vervuld zien.
2. Betaalt u niet binnen deze 7 dagen? Dan bent u in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
3. Na de genoemde 7 dagen mag de makelaar het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incasso- en juridische kosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.

Artikel 66
Kunt de opdracht intrekken?
1. U mag de opdracht altijd intrekken. Dit dient wel altijd schriftelijk aangetekend te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
3. De makelaar heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt, en op minimaal het overeengekomen loon.
4. Als de makelaar door uw intrekking aantoonbare schade lijdt, bent u verplicht deze schade binnen 7 dagen nadat de makelaar heeft aangegeven schade te hebben geleden door uw intrekking, aan de makelaar te vergoeden.

Artikel 67
Kan de makelaar de opdracht teruggeven?
1. De makelaar kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. De makelaar geeft schriftelijk aan als hij de opdracht teruggeeft.
2. U hoeft de makelaar geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Dat is anders als artikel 70 van toepassing is, of als u aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. Gemaakte kosten moet u wel betalen, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.
3. Het is altijd aan de makelaar om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie tussen u en de makelaar is.

Artikel 68
Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?
1. Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In zo’n geval heeft de makelaar wel recht op het volledig afgesproken loon, tenzij u significant aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
2. Het kan ook zijn dat de door de verkopende partij aangeleverde informatie onjuistheden bevat, waardoor de makelaar, onbedoeld, aan u onjuiste informatie verstrekt en u, naar aanleiding van deze informatie een koop- of huurovereenkomst sluit die op enig moment niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In dat geval heeft de makelaar ook recht op het volledig afgesproken loon, tenzij u significant aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
3. De makelaar is nimmer verantwoordelijk voor door u geleden schades als een koop- of huurovereenkomst niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, noch verplicht tot het restitueren van reeds door u gedane betalingen van loon en/of additionele kosten.

Artikel 69
Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?
1. In sommige gevallen wordt een onroerende zaak tussentijds toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de opdracht nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van de makelaar afhankelijk is van de daadwerkelijke aankoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van het uurloon van de makelaar, zoals genoemd in artikel 63, lid 1, vermeerderd met door de makelaar gemaakte additionele kosten.
2. De makelaar en u kunnen dienen voor het aangaan van een opdracht afspraken te maken over hoe het loon berekend wordt bij tussentijdse toedeling.

Artikel 70
Wat gebeurt er als u komt te overlijden?
1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven.
2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 67, lid 3 en lid 4 van toepassing.

Artikel 71
Kan het zijn dat u na beëindiging van de opdracht de makelaar toch nog loon moet betalen?
Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt moet u de makelaar loon betalen als de overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u hebt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 59, lid 2. De makelaar heeft dan recht op minimaal het overeengekomen loon, vermeerderd met door de makelaar gemaakte kosten, tenzij u aantoonbaar schriftelijk andere afspraken hebt gemaakt. Is als loon een percentage van de koop- dan wel huurprijs afgesproken, dan heeft de makelaar recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 2.400,- (tweeduizend en vierhonderd euro).
2. U moet de makelaar ook loon betalen als een door u gegeven opdracht, buiten de schuld van de makelaar, onmogelijk blijkt om uit te voeren zonder meerkosten en u afziet van de betaling van deze meerkosten.

Artikel 72
Wat gebeurt er als u een geschil met uw makelaar hebt?
1. Als u een klacht hebt over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht schriftelijk aangetekend bij de makelaar.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het klachtenformulier ten kantore van de makelaar invullen en inleveren bij de betreffende geschillencommissie die zich dan over uw klacht zal buigen. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de makelaar statutair gevestigd is.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar hebt ingediend zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel en de makelaar niets met uw klacht doet.
4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de makelaar niet aan de beslissing van de geschillencommissie gebonden en mag de makelaar het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de makelaar statutair gevestigd is.
5. Als de makelaar een geschil wil voorleggen, heeft hij de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter.
6. Als u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie dan wel de rechter, kunt u de makelaar niet aansprakelijk stellen voor door u gemaakte of nog te maken (juridische) kosten. Als de geschillencommissie dan wel rechter uitspreekt dat de makelaar geen blaam treft, is de makelaar gerechtigd om alle door de makelaar gemaakte en wellicht nog te maken kosten, waaronder in ieder geval juridische kosten, bij u in rekening te brengen.

Artikel 73
Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?
1. Als u afwijkende afspraken met de makelaar maakt, moet de makelaar die schriftelijk vastleggen.

Artikel 74
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 75
Overige algemene voorwaarden
1. Op de Algemene Voorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden voor huurders en de Aanvullende Voorwaarden voor aankoopbegeleiding is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestiging van Benicasa Inmobiliaria.
2. De Nederlandse teksten zijn in de Algemene Voorwaarden altijd leidend en derhalve bindend.