Dit zijn de Aanvullende Voorwaarden met betrekking tot hypotheekadvies van Benicasa Inmobiliaria, gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje. Hierin leest u welke rechten en plichten Benicasa Inmobiliaria en uzelf hebben. Ze zijn in werking getreden op 2 januari 2020.

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de opdrachtgever, een natuurlijk persoon en/of een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. Hypotheekadviseur: Benicasa Inmobiliaria, afdeling Hypotheekadvies, gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa, Alicante, Spanje.
c. Adviescourtage: de vergoeding die de opdrachtgever aan de hypotheekadviseur betaalt voor het geven van advies aan de opdrachtgever omtrent de hypothecaire mogelijkheden van de opdrachtgever.
d. Bemiddelingskosten: de vergoeding die de opdrachtgever aan de hypotheekadviseur betaalt voor het bemiddelen tussen de opdrachtgever en een hypotheekverstrekkende organisatie met de intentie het verkrijgen van een hypothecaire lening.
e. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail.
f. Hypotheekaanbieding: een aanbieding van een hypotheekverstrekkende organisatie met betrekking tot een hypothecaire financiering.

Artikel 2
Wanneer zijn deze aanvullende voorwaarden van toepassing?
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een klant, particulier en/of bedrijf, verleent aan Benicasa Inmobiliaria, gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje, met betrekking tot hypotheekadvies.

Artikel 3
De opdracht
1. De opdracht aan de hypotheekadviseur geldt als gegeven zodra de opdracht tot dienstverlening door de opdrachtgever is getekend en de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden via ondertekening van de opdracht tot dienstverlening heeft geaccepteerd. Het in handen geven en teruggeven van deze algemene voorwaarden kan schriftelijk of persoonlijk gebeuren. Dit naar keuze van de hypotheekadviseur.
2. De dienstverlening van de hypotheekadviseur omvat het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot het financieren van de aankoop van een onroerend goed object in Spanje middels een hypothecaire lening en het bemiddelen tussen de opdrachtgever en een hypotheekverstrekkende organisatie met de intentie het verkrijgen van een hypotheekaanbieding voor de aankoop van een onroerend goed object in Spanje middels een hypothecaire lening.
3. Aan een opdracht zijn altijd kosten verbonden zoals genoemd onder Artikel 10 van deze voorwaarden. Door de hypotheekadviseur gehanteerde tarieven en additionele kosten zijn altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of aangegeven.
4. Als de opdrachtgever het aanbod van de hypotheekadviseur aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de hypotheekadviseur kunnen aantonen dat de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaardt. Dit kan bijvoorbeeld door een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, e-mailverkeer, door de opdrachtgever ondertekende algemene voorwaarden of opgenomen telefoongesprekken. Als de hypotheekadviseur dat niet kan, hoeft de opdrachtgever niets te betalen.
5. De opdrachtgever ontvangt deze algemene voorwaarden bij het aanbod van de hypotheekadviseur. Door het aangaan van een opdracht geeft de opdrachtgever automatisch aan dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, gelezen en begrepen heeft en volledig akkoord gaat met al het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 4
Bedenktijd
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de opdrachtgever geen bedenktijd waarin deze van de opdracht af kan zien.
2. Mocht een wettelijke bedenktijd van toepassing zijn of in de toekomst van toepassing worden, geeft de opdrachtgever bij het aanvaarden van het aanbod van de hypotheekadviseur nadrukkelijk aan af te zien van dit (mogelijk) wettelijk recht.

Artikel 5
Onze dienstverlening
1. De hypotheekadviseur is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire dienstverlening in Spanje. Ondanks het feit dat de adviseurs hun kennis over het gehele aankoopproces delen, zijn zij hier niet toe verplicht.
2. De dienstverlening van de hypotheekadviseur beperkt zich tot adviseren van de opdrachtgever omtrent hypothecaire producten in Spanje en het bemiddelen tussen de opdrachtgever en een hypotheekverstrekkende organisatie met de intentie het verkrijgen van een hypothecaire lening. Overige zaken als het juridisch controleren van documenten, bouwtechnische inspecties, belastingadvies, aanvragen van het NIE-nummer of onderhandelen van de aankoopprijs zijn altijd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
3. Voor aankoopbegeleiding in Spanje, bouwtechnische inspecties en juridische begeleiding tijdens het aankoopproces verwijzen wij de opdrachtgever naar onze dienst Aankoopbegeleiding, waar de opdrachtgever van alle additionele services kan worden voorzien.

Artikel 6
Het product
1. Er wordt door de hypotheekadviseur hypotheekadvies gegeven aan de opdrachtgever. De hypotheekadviseur heeft diverse hypotheekverstrekkende organisaties in haar netwerk, waardoor zij de mogelijkheden voor de opdrachtgever kan afwegen.
2. Op basis van het klantprofiel zal de hypotheekadviseur de hypotheekaanvraag neerleggen bij de in haar ogen meest geschikte hypotheekverstrekker, zonder noodzakelijkheid tot het geven van een alternatief.

Artikel 7
Ons hypotheekrapport
1. De door de hypotheekadviseur uitgebrachte offertes en/of verwachtingen zijn gebaseerd op de tot dan toe verstrekte gegevens van de opdrachtgever. Dit kan schriftelijk geschieden of via het aanvraagformulier op de website van de hypotheekadviseur.
2. Door de hypotheekadviseur uitgebrachte offertes en/of verwachtingen zijn altijd indicatief en onder voorbehoud van noodzakelijke documenten en taxatie. Een acceptatie van de bank kan bij deze indicatie niet worden gegarandeerd.
3. De hypotheekadviseur is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van het door de opdrachtgever verkeerd interpreteren van een offerte, hypotheekaanbieding of in correspondentie weergegeven teksten.
4. Alle verkregen informatie zal vertrouwelijk en persoonlijk behandeld worden volgens het bepaalde in het privacybeleid van de hypotheekadviseur.

Artikel 8
Hypotheekcheck
1. De opdrachtgever wenst met een hypotheekcheck meer duidelijkheid te ontvangen op basis van door de opdrachtgever verstrekte persoonlijke en financiële informatie. De uitkomst van de hypotheekcheck is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever op dat moment heeft verstrekt.
2. De hypotheekadviseur beoordeelt de verkregen informatie intern. De uiteindelijke uitkomst is derhalve altijd indicatief en is met nadruk geen officiële hypotheekaanbieding van een bank of andere hypotheekverstrekkende organisatie.
3. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de uitkomst van de hypotheekcheck onder voorbehoud is van financiële en overige noodzakelijke documenten, beoordeling van de Spaanse bank en de staat en waarde van het onderpand.
4. Bij een positieve uitkomst van de hypotheekcheck geeft de hypotheekadviseur aan dat een hypotheek, op basis van de tot dan toe door de opdrachtgever aangeleverde informatie, tot de mogelijkheden behoort. Mocht de hypotheekadviseur bij een positieve uitkomst van de hypotheekcheck, op basis van de tot dan toe door de opdrachtgever aangeleverde informatie, onverhoopt geen hypotheekaanbieding van een hypotheekverstrekkende organisatie in Spanje voor de opdrachtgever kunnen verzorgen, hoeft de opdrachtgever geen bemiddelingskosten te betalen.
5. Aan een hypotheekcheck zijn kosten verbonden van € 100,- per hypotheekcheck, exclusief de dan geldende BTW in Spanje. De uitkomst van de hypotheekcheck wordt door de hypotheekadviseur pas vrijgegeven nadat deze kosten volledig voldaan zijn. Deze kosten worden verrekend met het bemiddelingstarief op het moment dat de opdrachtgever een opdracht tot hypotheekbemiddeling met de hypotheekadviseur aangaat.

Artikel 9
Klant worden
1. De opdrachtgever ondertekent een opdracht van dienstverlening om de hypotheekaanvraag in Spanje te verzorgen. De hypotheekadviseur is verantwoordelijk voor een professionele en adequate behandeling van deze aanvraag, maar is nimmer verantwoordelijk voor het handelen van derden of de met haar samenwerkende hypotheekverstrekkende organisaties.
2. Het formele proces wordt opgestart voor het aanvragen van de hypotheek (verzamelen documenten) nadat de opdrachtgever zijn of haar financiële verplichtingen jegens de hypotheekadviseur tijdig en op de door de hypotheekadviseur voorgeschreven wijze is nagekomen. De hypotheekadviseur is vanaf dit moment tijdens de door de hypotheekadviseur gehanteerde kantoortijden tot de beschikking van de opdrachtgever tot aan het passeren van de hypotheek bij de notaris in Spanje. De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van het dossier en waarbij het streven is om de opdrachtgever op werkdagen uiterlijk binnen 48 uur te beantwoorden.
3. Als de aankoop van een woning na het verkrijgen van een hypotheekaanbieding van een hypotheekverstrekkende organisatie niet doorgaat buiten de schuld van de opdrachtgever om, kan de opdrachtgever, tot zes maanden na het aangaan van een opdracht tot hypotheekbemiddeling bij de hypotheekadviseur, zonder het opnieuw betalen van een adviescourtage zoals genoemd onder Artikel 10, lid 1., wederom gebruik maken van de dienstverlening van de hypotheekadviseur wanneer er een andere schikte woning in Spanje is gevonden.

Artikel 10
Betalingsvoorwaarden en kosten
1. Bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden is de opdracht definitief en betaalt de opdrachtgever bij het aangaan van de opdracht een adviescourtage van € 550,- aan de hypotheekadviseur. Als de opdrachtgever de adviescourtage middels een bankoverschrijving voldoet, dient het gehele bedrag binnen drie dagen na het aangaan van de opdracht op de bankrekening van de hypotheekadviseur te zijn bijgeschreven, waarbij de bankoverschrijving zal dienen als betalingsbewijs.
2. Zodra de hypotheekverstrekkende organisatie een hypotheekaanbieding uitgeeft, betaalt de opdrachtgever bij overhandiging van de hypotheekaanbieding bemiddelingskosten van 0,5% van het in de hypotheekaanbieding vermelde hypotheekbedrag, met een minimum van € 1.250,- en een maximum van € 3.500,-. Als de opdrachtgever de bemiddelingskosten middels een bankoverschrijving voldoet, dient het gehele bedrag binnen drie dagen na het aangaan van de opdracht op de bankrekening van de hypotheekadviseur te zijn bijgeschreven, waarbij de bankoverschrijving zal dienen als betalingsbewijs.
3. Als de opdrachtgever niet op tijd betaalt, stuurt de hypotheekadviseur een betalingsherinnering. De opdrachtgever krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen zeven dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Bij niet volledig of niet tijdig betalen vervallen direct alle rechten van de opdrachtgever op werkzaamheden van de hypotheekadviseur. Betaalt de opdrachtgever niet binnen deze zeven dagen is de opdrachtgever in verzuim en mag de hypotheekadviseur de wettelijke rente in rekening brengen en het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incasso- en juridische kosten) zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
4. De hypotheekadviseur zal telkens pas met zijn werkzaamheden aanvangen als alle op dat moment verschuldigde bedragen tijdig, volledig en op de door de hypotheekadviseur voorgeschreven wijze door de opdrachtgever voldaan zijn.
5. Alle door de hypotheekadviseur genoemde tarieven en kosten, zowel in deze algemene voorwaarden, in de uitingen van de hypotheekadviseur als in de communicatie tussen de opdrachtgever en de hypotheekadviseur, zijn altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje en eventueel additioneel in opdracht gemaakt kosten.

Artikel 11
Aanleveren documenten
1. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van de hypotheekadviseur alle documenten en informatie verschaffen die in de ogen van de hypotheekadviseur noodzakelijk zijn voor de hypotheekaanvraag. De opdrachtgever erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden indien de door de opdrachtgever verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is of niet op eerste verzoek aan de hypotheekadviseur wordt verschaft.
2. De hypotheekadviseur gaat met de opdrachtgever op basis van de tot dat moment door de opdrachtgever aan de hypotheekadviseur verstrekte gegevens een overeenkomst aan.
3. Indien na het aangaan van de opdracht blijkt dat door de opdrachtgever verstrekte informatie, documenten, cijfers en/of gegevens op enige wijze onjuistheden bevatten of op een andere manier afwijken van eerder bij de hypotheekadviseur bekende gegevens, en er hierdoor geen hypotheekaanbieding of -acceptatie komt van de Spaanse bank of andere hypotheekverstrekkende organisatie, is de hypotheekadviseur niet aansprakelijk en is de hypotheekadviseur niet verplicht tot het restitueren van door de opdrachtgever gedane betalingen.

Artikel 12
De hypotheekaanbieding
1. De opdrachtgever wordt zo goed als mogelijk geholpen wat betreft het onderhandelen tot de best haalbare aanbieding bij een hypotheekverstrekkende organisatie in Spanje. De hypotheekadviseur is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het communiceren van de hypotheekverstrekkende organisatie naar de opdrachtgever en neemt de belemmering in communicatie door bijvoorbeeld een taalbarrière weg.
2. Een hypotheekaanbieding is veertien dagen geldig, tenzij anders weergegeven in de door de hypotheekverstrekkende organisatie uitgegeven hypotheekaanbieding.
3. Om het hypotheekdossier te laten beoordelen door een hypotheekverstrekkende organisatie is een onderpand noodzakelijk. Het niet of niet langer aan kunnen bieden van een onderpand nadat een hypotheekaanbieding door een hypotheekverstrekkende organisatie is uitgegeven kan als gevolg hebben dat er recente documenten moeten worden aangeleverd om het hypotheekdossier opnieuw te laten beoordelen door de hypotheekverstrekkende organisatie, waarbij eventuele extra kosten voor rekening zullen zijn van de opdrachtgever. De hypotheekadviseur is niet verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt onderpand.
4. De opdrachtgever is zich bewust dat de rentetarieven en overige voorwaarden van de hypotheekaanbieding onderhevig zijn aan veranderingen op de hypotheekmarkt in Spanje.

Artikel 13
Producten naast hypotheek
1. In Spanje is het bij het afsluiten van een hypotheek vaak verplicht om een opstalverzekering af te sluiten bij de hypotheekverstrekkende Spaanse bank. De hypotheekadviseur probeert dit altijd te onderhandelen met de met de desbetreffende bank, maar kan hierover vooraf geen garanties geven.
2. Indien geen verzekeringsverplichting met de bank wordt afgesproken, kan de hypotheekadviseur op kosten van de opdrachtgever een opstalverzekering afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij in Spanje. De hypotheekadviseur is dit echter niet verplicht.

Artikel 14
Dienstverlening opschorten
1. De opdrachtgever kan op elk moment ervoor kiezen zich terug te trekken uit de hypotheekaanvraag procedure. De opdrachtgever dient dit aantoonbaar schriftelijk mede te delen aan de hypotheekadviseur.
2. Indien de opdrachtgever op enige wijze op de hoogte is van de naam van de hypotheekverstrekker waar de hypotheekaanvraag in behandeling is of door de hypotheekadviseur in behandeling zal worden gegeven, is de opdrachtgever niet gerechtigd om dezelfde hypotheekverstrekker, dan wel bij deze hypotheekverstrekker in het bezit zijnde dochterbedrijven en/of filialen, persoonlijk of via andere tussenpersonen te benaderen.
3. In geval de opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in lid 2. van dit artikel, is de hypotheekadviseur gerechtigd om alle misgelopen inkomsten, aangevuld met overige door de hypotheekadviseur gemaakte kosten ten behoeve van de hypotheekaanvraag en verhaal, in rekening te brengen bij de opdrachtgever, met een minimum van € 3.500,- (drieduizend en vijfhonderd euro).
4. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van de opdracht door de hypotheekadviseur te zijn geïnformeerd dat het in Spanje niet mogelijk is om twee hypotheekaanvragen bij een en dezelfde hypotheekverstrekker te deponeren.

Artikel 15
Restitutievoorwaarden
1. Indien de opdrachtgever bij een hypotheekcheck, op basis van de tot dan toe door de opdrachtgever aangeleverde informatie, een positieve uitkomst heeft ontvangen van de hypotheekadviseur, hoeft de opdrachtgever geen bemiddelingskosten te betalen als de hypotheekadviseur onverhoopt toch geen hypotheekaanbieding van een hypotheekverstrekkende organisatie in Spanje kan verzorgen, met uitzondering van het bepaalde onder lid 2. van dit artikel.
2. De opdrachtgever heeft geen recht op enige restitutie of kwijtschelding van de bemiddelingskosten of mogelijk andere door de opdrachtgever betaalde of nog te betalen kosten, in geval:

 • de opdrachtgever zelf de dienstverlening om welke reden ook beëindigt;
 • de opdrachtgever de uitgegeven hypotheekaanbieding om welke reden ook niet accepteert;
 • er gebreken zijn aan het onderpand zoals bijvoorbeeld het ontbreken van vergunningen of illegale bebouwing;
 • de koop van het object niet doorgaat omdat een der partijen zich terugtrekt;
 • de taxatiewaarde meer dan 5% lager uitvalt dan de koopsom;
 • het uiteindelijk financierbare bedrag tot maximaal 10% lager is dan het door de opdrachtgever in de hypotheekcheck aangegeven bedrag;
 • de financiële of persoonlijke situatie van de opdrachtgever tussentijds gewijzigd is;
 • bij het uitbreken van een epidemie of pandemie;
 • het object in het eigendomsbewijs (escritura) niet is aangeduid als stedelijke bebouwing (urbana);
 • de opdrachtgever foutieve of onvolledige informatie heeft verstrekt aan de hypotheekadviseur;
 • de opdrachtgever kiest om een ander object aan te kopen met een afwijkende koopprijs;
 • de opdrachtgever geen NIE en/of een geldig legitimatiebewijs kan overleggen;
 • de koopsom lager is dan € 150.000,- (exclusief additionele kosten);
 • de opdrachtgever of diens eventuele partner als wanbetaler staat aangemeld bij een krediet registratiebureau in eigen land of daarbuiten;
 • de opdrachtgever de adviescourtage of andere bij de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten niet, niet tijdig, niet volledig of anders dan op de voorgeschreven wijze voldaan heeft;
 • er overige situaties zijn waardoor de hypotheek door de hypotheekverstrekker wordt afgekeurd maar waar de hypotheekadviseur geen invloed op heeft.

Kosten voor een hypotheekcheck, de adviescourtage en in opdracht gemaakte additionele kosten worden nimmer gerestitueerd. Vertragingen, op welke wijze ook, zijn geen geldige reden voor annulering van de hypotheekaanvraag door de opdrachtgever of voor enige restitutie van door de opdrachtgever betaalde gelden. De hypotheekadviseur is niet verantwoordelijk voor door de opdrachtgever aan de hypotheekverstrekkende organisatie betaalde of te betalen kosten.

Artikel 16
Hypotheek bij de Spaanse bank
1. Na een goedkeuring van een Spaanse bank kan de opdrachtgever, op verzoek van de bank, rechtstreeks in contact gebracht worden met een medewerker van de bank. De hypotheekadviseur blijft echter tot de beschikking van de opdrachtgever tot het passeren van de hypotheekakte bij de notaris in Spanje. De hypotheekadviseur is niet verplicht bij het passeren van de hypotheekakte bij de notaris in Spanje aanwezig te zijn.
2. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van een opdracht door de hypotheekadviseur gewezen te zijn op de verplichting tot het volledig beheersen van de Spaanse taal ten tijde van het passeren van de hypotheekakte bij de notaris in Spanje. Als de opdrachtgever de Spaanse taal onvoldoende beheerst dient deze op eigen kosten te zorgen voor een erkende vertaler/tolk. De hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor financiële schades veroorzaakt door een mogelijke taalbarrière.
3. De hypotheekadviseur kan een indicatie geven over het tijdsverloop, maar is nimmer aansprakelijk noch verantwoordelijk indien er vertragingen of tekortkomingen zijn bij de hypotheekverstrekkende organisatie.

Artikel 17
Vervolgstappen
1. De opdrachtgever is de meeste gevallen verplicht een bankrekening te openen bij de hypotheekverstrekkende bank. De hypotheekadviseur kan op verzoek van de opdrachtgever zorgdragen voor het openen van deze bankrekening.
2. De hypotheekadviseur heeft geen enkele verantwoordelijkheid bij het openen van een bankrekening in Spanje in opdracht van de opdrachtgever.

Artikel 18
Kosten Spaanse Hypotheek
1. De hoogte van eventuele additionele kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het te financieren bedrag en kunnen per regio en bank verschillen. De hypotheekadviseur is nimmer aansprakelijk voor verschillen tussen in de hypotheekaanbieding weergegeven kosten en het definitieve aanbod van de bank.
2. De bank in Spanje is verplicht voor de ondertekening van de hypotheekakte om de kosten inzichtelijk te maken. De hypotheekadviseur is hier echter niet verantwoordelijk voor.

Artikel 19
NIE en legitimatiebewijs
1. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van een opdracht met de hypotheekadviseur er door de hypotheekadviseur op gewezen te zijn dat voor het aanvragen van een hypotheek het kunnen overleggen van het Spaanse BSN-nummer (NIE) en geldig legitimatiebewijs (géén rijbewijs) noodzakelijk is.
2. Bij een hypotheekcheck is het kunnen overleggen van een NIE of legitimatiebewijs niet noodzakelijk.
3. De hypotheekadviseur is op geen enkele manier verantwoordelijk voor vertraging in de hypotheekaanvraag door het ontbreken van een NIE of geldig legitimatiebewijs.

Artikel 20
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Indien een deel van deze aanvullende voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 21
Overige algemene voorwaarden
1. De aansprakelijkheid van de hypotheekadviseur is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de adviescourtage zoals vermeld onder Artikel 10, lid 1., noch voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst.
2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Dénia (Alicante).