Dit zijn de Algemene Voorwaarden Makelaardij van Benicasa Inmobiliaria, gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje. Hierin leest u welke rechten en plichten Benicasa Inmobiliaria en uzelf hebben. Ze zijn in werking getreden op 2 januari 2020.

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon en/of een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. Makelaar: Benicasa Inmobiliaria, afdeling Makelaardij, gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa, Alicante, Spanje.
c. Loon: de vergoeding die de opdrachtgever aan de makelaar betaalt voor de dienstverlening van de makelaar exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon wordt ook vaak ‘courtage’ of ‘honorarium’ genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail.

Artikel 2
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een klant, particulier en bedrijf, met betrekking tot de makelaardij, verleent aan de makelaar.

Artikel 3
Hoe regelen de makelaar en u de opdracht?
1. De opdracht aan de makelaar geldt als gegeven zodra de opdracht tot dienstverlening door u is geaccepteerd, schriftelijk of mondeling, waarmee u tevens de toepasselijke algemene voorwaarden van de opdracht tot dienstverlening hebt geaccepteerd. Het in handen geven van deze algemene voorwaarden kan schriftelijk, via een downloadlink of persoonlijk gebeuren. Dit naar keuze van de makelaar.
2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Als u de makelaar later opdracht geeft om andere of aanvullende diensten uit te voeren, bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze aanvullende dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden, maar is dit niet verplicht.
3. Het loon en additionele kosten zijn altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod hebt aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen. Dit kan, buiten een getekende opdracht tot dienstverlening, ook door bijvoorbeeld e-mailverkeer, door u geaccepteerde reserveringsovereenkomst, ondertekende algemene voorwaarden of opgenomen telefoongesprekken.
5. Bij het aangaan van een opdracht geeft u door ondertekening van de aan u overhandigde algemene voorwaarden aan dat u de algemene voorwaarden ontvangen, gelezen en volledig begrepen hebt en zonder voorbehoud akkoord gaat met al het daarin bepaalde.

Artikel 4
Heeft u bedenktijd?
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft u geen bedenktijd waarin u van de opdracht af kunt zien. Mocht een wettelijke bedenktijd van toepassing zijn of in de toekomst van toepassing worden, geeft u bij het aanvaarden van het aanbod van de makelaar nadrukkelijk aan af te zien van dit (mogelijk) wettelijk recht.

Artikel 5
Welke verplichtingen heeft de makelaar?
1. De makelaar voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit.
2. De makelaar houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen, waarbij het aan de makelaar is om te bepalen wat regelmatig is, maar in ieder geval één keer per maand. Als er geen vorderingen zijn, hoeft de makelaar u hiervan niet telkens op de hoogte te stellen.
3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
4. De makelaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
5. De makelaar treedt op als intermediair tussen de koper én verkoper van hetzelfde object alsook voor de huurder en verhuurder van hetzelfde object.
6. De makelaar mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht hebt gegeven.

Artikel 6
Welke verplichtingen heeft u?
1. U geeft de makelaar alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
2. Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld, als de makelaar optreedt als uw aankoopmakelaar, geen gebruik maken van de diensten van een andere makelaar of vertegenwoordiger of zelf in contact treden met de verkopende partij of diens vertegenwoordiger nadat u het aanbod van de makelaar geaccepteerd hebt, ook niet als de opdracht, om welke reden ook, door u of de makelaar wordt teruggegeven of de opdracht om andere reden eindigt.
3. Als de makelaar optreedt als uw verkoop- of verhuurmakelaar, mag u geen gebruik maken van de diensten van een andere makelaar of vertegenwoordiger, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken. In geen geval is het u toegestaan om zelf in contact te treden met een kopende partij, dan wel de vertegenwoordiger van de kopende partij, noch met huurders of potentiële huurders, als deze door de makelaar aan u zijn geïntroduceerd.
3. U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT in Spanje en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
4. Als u zich om welke reden ook niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, dan wel zonder toestemming van de makelaar de onderhandelingen of andere zaken die met de diensten van de makelaar van toepassing zijn op u neemt, vervallen al uw mogelijke rechten op enige schadevergoeding, hetzij van de makelaar, hetzij van door de makelaar ingeschakelde derden, mocht na aankoop blijken dat er zaken zijn of spelen die niet in overeenstemming zijn met uw verwachtingen, en/of bij juridische onjuistheden en/of bij bouwkundige problemen. Tevens is de makelaar in dat geval gerechtigd zijn volledig loon bij u in rekening te brengen met een minimum van € 3.000,- en een maximum van € 25.000,-.

Artikel 7
Welke werkzaamheden voert de makelaar uit?
1. De makelaar voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht.
2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
3. Als sprake is van een opdracht tot volledige aankoopbegeleiding met aankoopmakelaar (dus geen aankoopbegeleiding op afstand via de service ‘aankoopcoach’), omvat de opdracht, tenzij anders overeengekomen, in ieder geval de volgende werkzaamheden:
– het maken van analyses van maximaal 5 onroerende zaken in Spanje;
– het begeleiden tijdens de bezichtiging van maximaal 5 onroerende zaken in Spanje;
– het beoordelen van de waarde van de onroerende zaak;
– het (laten) controleren van de bouwkundige staat van maximaal één onroerende zaak in Spanje;
– het (laten) controleren van juridische stukken van maximaal één onroerende zaak in Spanje;
– het geven van advies over, dan wel het voeren van de onderhandelingen;
– het (laten) controleren van een eventueel koopcontract;
– het bewaken van de oplevertermijn van de onroerende zaak;
– het geven van advies en beantwoorden van vragen tijdens het hele traject;
– het aanwezig zijn bij de inspectie van de onroerende zaak vóór het transport bij de notaris;
– het begeleiden van de opdrachtgever tijdens het transport van de onroerende zaak bij de notaris.
4. Het niet afnemen van één of meerdere van door de makelaar in een pakket aangeboden diensten, geeft de opdrachtgever geen recht op enige financiële compensatie of korting.
5. De makelaar geeft slechts hypotheekadvies als deze dienst door de opdrachtgever wordt afgenomen. Het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van onroerend goed in Spanje is altijd volledig ter verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De makelaar geeft de opdrachtgever het advies om vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort via een hypotheekcheck door de makelaar. In geval de makelaar een hypotheekcheck uitvoert, dient de uitkomst hiervan altijd te worden gezien als indicatief. De makelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor welke schade ook als gevolg van de uitkomst van een door de makelaar uitgevoerde hypotheekcheck.
6. De makelaar is geen bouwkundige en is derhalve nimmer verantwoordelijk voor bouwkundige problemen, of voor fouten dan wel onjuistheden in een bouwkundig rapport dat is opgemaakt door een derde al dan niet in opdracht van de makelaar.

Artikel 8
Wanneer heeft de makelaar de opdracht vervuld?
1. Tenzij u iets anders hebt afgesproken geldt het volgende:
– De makelaar heeft zijn opdracht vervuld zodra de afgesproken prestatie is geleverd.
– Bij een opdracht tot aankoopbegeleiding is de opdracht vervuld als er een akkoord is bereikt, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en de verkopende partij. Het is aan de makelaar om te bepalen of begeleiding bij de afwikkeling van het transport van de woning bij de notaris in Spanje noodzakelijk is. Het is de makelaar toegestaan om het afgesproken loon middels vooruitbetaling te verlangen, ook al is de afgesproken prestatie nog niet of nog niet geheel geleverd. De makelaar is niet verplicht tot enige restitutie als het loon middels vooruitbetaling voldaan is.
– Een opdracht tot aankoopbegeleiding is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt maar die niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten waarbij de locatie van de onroerende zaak niet van toepassing is.
2. Bij koop- of huurovereenkomsten waarin opschortende of ontbindende voorwaarden staan, is de opdracht pas vervuld als de opschortende voorwaarden zijn vervuld en partijen geen beroep meer kunnen doen op een ontbindende voorwaarde.
3. Bij woningverkoop of -verhuur, is de opdracht vervuld als er een akkoord is bereikt, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en de kopende partij. Het is aan de makelaar om te bepalen of begeleiding bij de afwikkeling van het transport van de woning bij de notaris in Spanje noodzakelijk is. Het is de makelaar toegestaan om zijn loon te verrekenen met een eerste aanbetaling door de koper. De makelaar is niet verplicht tot enige restitutie als op enig moment de koop door een der partijen geannuleerd wordt.

Artikel 9
Welke bijzondere regels gelden bij een waardebepaling?
1. Een waardebepaling van een onroerende zaak is het schatten van de marktwaarde en het mondeling doorgeven van die waarde. U kunt een waardebepaling niet gebruiken bij bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek.
2. Een waardebepaling wordt door de makelaar in persoon verricht, maar kan in voorkomende gevallen op afstand verricht worden. Dit naar oordeel van de makelaar.
3. Een waardebepaling bevat het doel waarvoor de opdracht is verstrekt en is niet bedoeld om gebruikt te worden voor andere doeleinden.
4. Aan een waardebepaling kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10
Hoe wordt het loon berekend?
1. U spreekt met de makelaar vooraf af hoe het loon wordt berekend. Gaat het bijvoorbeeld om een percentage van de koopsom, een vast totaalbedrag of om uurloon? Dit wordt vastgelegd in de opdracht.
2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
3. Voor meer bijzondere gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
4. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan:
– Het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). U betaalt dan een loon gelijk aan één maandhuur. Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon. Dit geldt tenzij u iets anders hebt afgesproken.
5. Het loon voor een waardebepaling mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde.
6. Het afgesproken loon is altijd exclusief de dan geldende BTW in Spanje, reis- en verblijfskosten en overige in uw opdracht gemaakte kosten.
7. Betalingen dienen altijd per bankoverschrijving te geschieden waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient.

Artikel 11
Welke kosten brengt de makelaar in rekening?
1. Tenzij anders overeengekomen kan de makelaar naast loon ook kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en verblijfskosten brengt de makelaar die kosten alleen in rekening als u hiermee vooraf hebt ingestemd. Gemaakte afspraken dienen in dat geval altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Indien een te bezoeken locatie op meer dan 40 kilometer van de kantoorlocatie van de makelaar gelegen is, mag de makelaar reiskosten in rekening brengen van € 0,29 per gereden kilometer. Indien een te bezoeken locatie op meer dan 200 kilometer van de kantoorlocatie van de makelaar gelegen is, is de makelaar gerechtigd verblijfskosten in rekening te brengen van € 190,- per dag of deel van een dag. De afstand die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps is hierbij altijd bindend.
3. Additionele kosten dienen altijd middels vooruitbetaling door u voldaan te worden, waarbij eventueel te weinig betaalde kosten direct opeisbaar zijn op het moment dat de daadwerkelijk gemaakte kosten duidelijk zijn. Eventueel te veel betaalde kosten worden door de makelaar aan het einde van de opdracht aan u gerestitueerd.

Artikel 12
Wanneer heeft de makelaar recht op het loon en gemaakte kosten?
1. De makelaar heeft recht op loon bij het aangaan van de opdracht, waarbij bij het aangaan van de opdracht wordt afgesproken op welke wijze en wanneer het loon door u betaalt moet worden. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, betaalt u altijd voordat ze door de makelaar zijn gemaakt.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij een opdracht voor aankoopbegeleiding 50% van het loon direct door de makelaar opeisbaar op het moment dat de opdracht door u wordt aangegaan. Het resterende deel van het loon is door de makelaar opeisbaar op een in de opdrachtbevestiging aangegeven moment. Als in de opdrachtbevestiging geen betaalmoment of betaalperiode is opgenomen, is het resterende deel van het loon door de makelaar opeisbaar op het moment dat de opdracht door de makelaar is vervuld, zoals bepaald in Artikel 8, lid 1.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hoeft u geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft annulering van de opdracht na betaling van additionele kosten geen recht op enige restitutie, ongeacht of het doel van deze additionele kosten vervult is dan wel een reis of verblijf daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
5. Na betaling van alle door de makelaar in rekening gebrachte kosten ontvangt u een eindfactuur.
6. Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.

Artikel 13
Wat doet de makelaar als u niet op tijd betaalt?
1. Als u niet op tijd betaalt, stuurt de makelaar een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Bij niet volledig of niet tijdig betalen vervallen direct al uw rechten op werkzaamheden van de makelaar.
2. Betaalt u niet binnen deze 7 dagen? Dan bent u in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
3. Na de genoemde 7 dagen mag de makelaar het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incasso- en juridische kosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.

Artikel 14
Kunt de opdracht intrekken?
1. U mag de opdracht altijd intrekken. Dit dient wel altijd schriftelijk aangetekend te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
3. De makelaar heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt, en op het minimaal overeengekomen loon.
4. Als de makelaar door uw intrekking aantoonbare schade lijdt, bent u verplicht deze schade binnen 7 dagen nadat de makelaar heeft aangetoond schade te hebben geleden door uw intrekking aan de makelaar te vergoeden.

Artikel 15
Kan de makelaar de opdracht teruggeven?
1. De makelaar kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. De makelaar geeft schriftelijk aan als hij de opdracht teruggeeft.
2. U hoeft de makelaar geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Dat kan anders zijn als artikel 19 van toepassing is, of als u aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. Gemaakte kosten moet u wel betalen, tenzij dit onredelijk is.
3. Het is altijd aan de makelaar om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie tussen u en de makelaar is.

Artikel 16
Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?
Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In zo’n geval heeft de makelaar recht op het afgesproken loon, tenzij u aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt.

Artikel 17
Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?
In sommige gevallen wordt een woning (of ander object) toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de bemiddelingsopdracht tot verkoop nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van de makelaar afhankelijk is van de verkoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van de waarde van de toebedeling. Als bijvoorbeeld bij een echtscheiding (beide partners bezitten 50% van het huis) een van de partners zijn of haar deel aan de ander toebedeelt, wordt de vergoeding berekend over 50% van de waarde van het huis. Dit principe geldt ook als de eigenaar een deel van het huis aan een derde schenkt. De makelaar en u kunnen andere afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij toedeling.

Artikel 18
Wat gebeurt er als u komt te overlijden?
1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven.
2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 14 lid 3 en lid 4 van toepassing.

Artikel 19
Kan het zijn dat u na beëindiging van de opdracht de makelaar toch nog loon moet betalen?
Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt, geldt het volgende:
U moet de makelaar loon betalen als hij bewijst dat die overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u hebt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2. De makelaar heeft dan recht op het overeengekomen loon tenzij u aantoonbaar schriftelijk andere afspraken hebt gemaakt. Is als loon een percentage van de koop- dan wel huurprijs afgesproken, dan heeft de makelaar recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak.

Artikel 20
Wat gebeurt er als u een geschil met uw makelaar hebt?
1. Als u een klacht hebt over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht schriftelijk aangetekend bij de makelaar.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het klachtenformulier ten kantore van de makelaar invullen en inleveren bij de betreffende geschillencommissie die zich dan over uw klacht zal buigen. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de makelaar statutair gevestigd is.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar hebt ingediend en de makelaar niets met uw klacht doet.
4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de makelaar aan deze keuze gebonden.
5. Als de makelaar een geschil wil voorleggen, heeft hij de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter.
6. Als u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie dan wel de rechter, kunt u de makelaar niet aansprakelijk stellen voor door u gemaakte of nog te maken (juridische) kosten.

Artikel 21
Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?
Als u afwijkende afspraken met de makelaar maakt, moet de makelaar die schriftelijk vastleggen.

Artikel 22
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 23
Overige algemene voorwaarden
1. Op deze aanvullende voorwaarden is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Dénia (Alicante).