Disclaimer en gebruikersvoorwaarden
Neem even de moeite om dit te lezen

Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.benicasa.com, maar ook de hier aan gekoppelde subdomeinen, en de social media pagina`s Facebook.com/benicasa.sl, Instagram.com/benicasa.sl en Twitter.com/benicasasl, welke eigendom dan wel onder beheer zijn van Benicasa Inmobiliaria, gevestigd te Carrer de la Puríssima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje, hierna te noemen ‘Benicasa’, te gebruiken. Door de internetpagina en/of de eerder genoemde social media pagina’s van Benicasa te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten, dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de eerder genoemde social media pagina’s van Benicasa. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Toegestaan gebruik internetpagina
Hieronder volgt een gebruikersovereenkomst, hierna te noemen ‘Voorwaarden’, van Benicasa met betrekking tot de internetpagina Benicasa.com, maar ook de social media pagina`s Facebook.com/benicasa.sl, Instagram.com/benicasa.sl en Twitter.com/benicasasl. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de internetpagina Benicasa.com, maar ook de social media pagina`s Facebook.com/benicasa.sl, Instagram.com/benicasa.sl en Twitter.com/benicasasl, dan wel van de aangeboden diensten op deze internetpagina, de genoemde social media pagina’s of door Benicasa aangeboden diensten in het algemeen. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten, een afspraak te maken met Benicasa of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de internetpagina van Benicasa in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) internetpagina te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Spaanse wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met het intellectuele eigendomsrechten van Benicasa en/of derden;
  • Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de internetpagina;
  • Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de internetpagina ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik;
  • Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benicasa, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren;
  • Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de internetpagina van Benicasa, waarbij de internetpagina binnen de kaders van Benicasa.com verschijnt) aan te brengen, indien Benicasa daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend;
  • Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@benicasa.com. Uitzondering hierop zijn directe links via social media waarin rechtstreeks verwezen wordt naar publicaties van Benicasa;
  • Alle op deze internetpagina gebruikte afbeeldingen, beeldmerken, teksten, illustraties, logo’s, handelsmerken en materialen zijn in eigendom van Benicasa. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Benicasa zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de internetpagina van Benicasa is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Benicasa, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Benicasa wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetpagina, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de internetpagina berusten uitsluitend bij Benicasa en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Spanje of elders, die in verband staan met de internetpagina en Benicasa in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Benicasa. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Benicasa en/of haar leveranciers, behoudt Benicasa zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Benicasa is niet aansprakelijk voor de inhoud van de internetpagina, noch van internetpagina’s die op enigerlei wijze met de internetpagina van Benicasa zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Benicasa is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de internetpagina beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Benicasa is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de internetpagina van Benicasa worden aangeboden. Benicasa garandeert niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Benicasa garandeert ook niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Benicasa garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de internetpagina hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Benicasa. Benicasa is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan benicasa.com. U vrijwaart Benicasa voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van het bepaalde op deze pagina, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de internetpagina.

Woningomschrijving
De door Benicasa gebruikte afbeeldingen dienen altijd als indicatief te worden gezien en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Benicasa garandeert niet dat de door Benicasa gebruikte afbeeldingen up to date, compleet en/of accuraat zijn of dat de op de afbeeldingen zichtbare inventaris gelijk is aan de werkelijke inventaris. Benicasa garandeert ook niet dat de door Benicasa in de woningomschrijving weergegeven afmetingen, afstanden, inventarisomschrijving en overige informatie up to date, compleet, juist en/of accuraat zijn. Om een juist beeld te verkrijgen adviseren wij u derhalve dringend om een door Benicasa aangeboden object zelf, doch altijd onder begeleiding van Benicasa, te bezoeken en de door Benicasa opgegeven informatie op juistheid en accuraatheid te controleren. Benicasa is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat doordat een door Benicasa aangeboden object niet of niet door u bezocht wordt, dan wel indien u verzuimt de door Benicasa opgegeven informatie op juistheid en accuraatheid te controleren. U vrijwaart Benicasa voor alle schade als gevolg van het niet bezoeken van een door Benicasa aangeboden object, dan wel het niet controleren op juistheid en accuraatheid van de door Benicasa opgegeven informatie.

Kantoorkosten
Benicasa brengt, bij verhuur, kantoorkosten in rekening bij de huurder. Deze kosten staan weergegeven in de woningomschrijving en zijn bedoeld als bijdrage in de diverse kantoorkosten en de service na ondertekening van de huurovereenkomst. De in de woningomschrijving weergegeven kantoorkosten zijn exclusief de dan geldende btw en dienen geheel voldaan te zijn voordat een huurovereenkomst kan worden opgemaakt, dan wel de sleutels van de woning kunnen worden overhandigd.

Cookies
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze internetpagina kunnen wij gebruik maken van cookies. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De internetpagina wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een internetpagina of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak de site – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Via de browser, veelal via de knop instellingen kunt u de cookies verwijderen. Lees in de handleiding van uw browser hierover meer. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige internetpagina’s opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Bezichtigingsvoorwaarden
U wilt een afspraak maken om een door ons kantoor aangeboden object te bezichtigen, of misschien is er zelfs al een bezichtiging gepland. Het is dan goed te weten dat ons kantoor dit voor alle partijen veilig wil doen, voor u, de eigenaar en onze medewerkers. Daarbij hebben wij het door ons kantoor aangeboden object in goed vertrouwen in verkoop dan wel in verhuur gekregen. Derhalve is een bezichtiging van een door ons kantoor aangeboden object, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, altijd aan bepaalde voorwaarden verbonden, waarmee u akkoord gaat op het moment dat u een afspraak tot bezichtiging maakt. Zo dient u zich in alle gevallen te houden aan door de Spaanse overheid voorgeschreven regels en wetten en is het niet toegestaan om in het te bezichtigen object of op het grondgebied van het te bezichtigen object te roken. Op eerste verzoek van Benicasa dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Het spreekt voor zich dat u, in geval u minderjarige kinderen meeneemt naar de bezichtiging, deze voortdurend onder uw toezicht dienen te zijn en is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen tijdens de bezichtiging. Foto’s en/of video’s van het te bezichtigen object mogen alleen gemaakt worden na toestemming van Benicasa en het is niet toegestaan om zonder toestemming zelfstandig kasten te openen of door de woning te gaan ‘zwerven’. Mocht u zonder begeleiding van Benicasa door de woning willen lopen, vraagt u dat vooraf. Vaak is dit geen probleem, maar sommige eigenaren stellen dit niet altijd op prijs. Mocht u met eigen vervoer komen, dan dient u uw voertuig te parkeren op een door Benicasa aangegeven locatie. Dit om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen. Benicasa is altijd het contactpersoon. Het is daarom onder geen enkele voorwaarde toegestaan om contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, adres, verblijfplaats, etc.) uit te wisselen met de verkopende dan wel verhurende partij of andere in het object aanwezige personen, en is het zeker niet toegestaan om het object zelfstandig te bezoeken zonder begeleiding van een medewerker van Benicasa. Ook niet als dit na de bezichtiging gebeurt of de verkopende/verhurende partij heeft aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Door u veroorzaakte schade, waaronder ook verlies aan verdienvermogen en het zonder tijdige berichtgeving niet of te laat verschijnen op de afspraaklocatie, zal op u worden verhaalt. Het spreekt voor zich dat, als u zich tijdens de bezichtiging niet houdt aan de hier gestelde Voorwaarden of aanwijzingen ter plaatse, de bezichtiging direct afgebroken kan worden, zonder dat enig verhaal wegens door u geleden schade, financieel en niet financieel, mogelijk is. Bezichtiging van een object gebeurt altijd op vrijwillige basis. Benicasa is derhalve op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade ook ten gevolge van de bezichtiging van het object, hierbij inbegrepen het transport van en naar het object en persoonlijk letsel, of tijdens een bezoek aan het kantoor van Benicasa. Door u gemaakte kosten zullen altijd door u worden gedragen.

Overtreding narcoticawet
Benicasa is nauw betrokken bij onderzoek door de afdeling Narcotica van de Guardia Civil, in samenwerking met de daartoe opgerichte speciale afdelingen van de diverse energieleveranciers in Spanje, met betrekking tot overtredingen van de Spaanse narcoticawet door bewoners van huizen in het werkgebied van Benicasa. Benicasa is wettelijk verplicht door haar geconstateerde misstanden of afwijkingen in energieverbruik, vermoeden van overtreding van de narcoticawet en andere door haar geconstateerde verdachte zaken, direct te melden aan de genoemde instanties, onder vermelding van namen van alle bewoners, adres en contactgegevens.

Wijzigingen en acceptatie
Benicasa behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Begrijp goed dat u door het maken van een afspraak met Benicasa u automatisch aangeeft de op deze pagina vermelde Voorwaarden volledig te aanvaarden, evenals de mogelijke rechtsgevolgen ervan en dat u zich ertoe verbindt deze Voorwaarden te goeder trouw na te leven.