Neem even de moeite om dit te lezen

Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.benicasa.com, maar ook de hier aan gekoppelde subdomeinen, en de social media pagina`s Facebook.com/benicasa.sl, Instagram.com/benicasa.sl en Twitter.com/benicasasl, welke eigendom dan wel onder beheer zijn van Benicasa Inmobiliaria, gevestigd te Carrer de la Puríssima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje, hierna te noemen ‘Benicasa’, te gebruiken. Door de internetpagina en/of de eerder genoemde social media pagina’s van Benicasa te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten, dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de eerder genoemde social media pagina’s van Benicasa. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Als u via deze website, of de diverse social media kanalen, contact op neemt met Benicasa kan dat via een contactformulier, per e-mail of een ander formulier dat op de website aanwezig is. Ook kunt u via deze website uzelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In alle gevallen vraagt Benicasa u enkele gegevens door te sturen. Door het verzenden van een formulier op deze website of een e-mail naar Benicasa, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van dit privacybeleid. Het is voor u dus prettig te weten dat Benicasa vertrouwelijk met de door u doorgezonden informatie omgaat, maar Benicasa kan zich ook heel goed voorstellen dat u wilt weten wat er precies gebeurt met de door u vrijgegeven informatie en wat eventueel uw rechten zijn. Dit kunt u allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander u na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt Benicasa u vriendelijk om uw specifieke vraag per e-mail door te sturen via info@benicasa.com.

Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Benicasa kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de door Benicasa aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt. Benicasa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Gegevens omtrent familieleden
 • Identiteitsbewijs
 • Identiteitsbewijsnummer
 • Uw IP-adres

Waarom Benicasa uw gegevens nodig heeft
Benicasa verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Benicasa de door u verstrekte gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of het op uw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door u opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Benicasa kan, op uw verzoek en indien daadwerkelijk door Benicasa aangeboden, u een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door u opgegeven e-mailadres. Dit doet u door het invullen van het formulier op deze website. De hierbij door u aangeleverde gegevens worden door Benicasa niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Benicasa te informeren. Benicasa en de eventueel door Benicasa ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Benicasa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@benicasa.com, onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarmee u zichzelf eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Benicasa gegevens bewaart
Benicasa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uit belastingtechnisch oogpunt worden uw gegevens niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of het moet om dringende redenen noodzakelijk zijn, dan wel verzocht worden door de officiële instanties.

Delen met anderen
Benicasa verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Benicasa verstrekt uw persoonsgegevens direct aan de desbetreffende officiële instanties indien volgens Benicasa sprake is van frauduleus handelen, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, overtreding van de narcoticawet of andere zaken welke volgens de Spaanse wet, dan wel internationaal recht, strafbaar zijn of volgens Benicasa mogelijk strafbaar kunnen zijn.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Benicasa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Benicasa gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website Benicasa.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website van Benicasa bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Benicasa te kunnen verstrekken en om de eventuele adverteerders op de website van Benicasa informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Benicasa heeft hier geen enkele invloed op. Benicasa heeft Google geen toestemming gegeven om via haar website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@benicasa.com. Benicasa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst van uw e-mail op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Benicasa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Benicasa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Benicasa verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Benicasa op via info@benicasa.com.


Disclaimer en gebruikersvoorwaarden

Toegestaan gebruik internetpagina
Hieronder volgt een gebruikersovereenkomst, hierna te noemen ‘Voorwaarden’, van Benicasa met betrekking tot de internetpagina Benicasa.com, maar ook de social media pagina`s Facebook.com/benicasa.sl, Instagram.com/benicasa.sl en Twitter.com/benicasasl. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de internetpagina Benicasa.com, maar ook de social media pagina`s Facebook.com/benicasa.sl, Instagram.com/benicasa.sl en Twitter.com/benicasasl, dan wel van de aangeboden diensten op deze internetpagina, de genoemde social media pagina’s of door Benicasa aangeboden diensten in het algemeen. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten, een afspraak te maken met Benicasa of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de internetpagina van Benicasa in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) internetpagina te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Spaanse wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 • Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met het intellectuele eigendomsrechten van Benicasa en/of derden;
 • Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 • Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de internetpagina;
 • Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de internetpagina ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik;
 • Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benicasa, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren;
 • Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de internetpagina van Benicasa, waarbij de internetpagina binnen de kaders van Benicasa.com verschijnt) aan te brengen, indien Benicasa daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend;
 • Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@benicasa.com. Uitzondering hierop zijn directe links via social media waarin rechtstreeks verwezen wordt naar publicaties van Benicasa;
 • Alle op deze internetpagina gebruikte afbeeldingen, beeldmerken, teksten, illustraties, logo’s, handelsmerken en materialen zijn in eigendom van Benicasa. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Benicasa zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de internetpagina van Benicasa is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Benicasa, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Benicasa wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetpagina, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de internetpagina berusten uitsluitend bij Benicasa en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Spanje of elders, die in verband staan met de internetpagina en Benicasa in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Benicasa. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Benicasa en/of haar leveranciers, behoudt Benicasa zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Benicasa is niet aansprakelijk voor de inhoud van de internetpagina, noch van internetpagina’s die op enigerlei wijze met de internetpagina van Benicasa zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Benicasa is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de internetpagina beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Benicasa is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de internetpagina van Benicasa worden aangeboden. Benicasa garandeert niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Benicasa garandeert ook niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Benicasa garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de internetpagina hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Benicasa. Benicasa is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan benicasa.com. U vrijwaart Benicasa voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van het bepaalde op deze pagina, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de internetpagina.

Woningomschrijving
De door Benicasa gebruikte afbeeldingen dienen altijd als indicatief te worden gezien en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Benicasa garandeert niet dat de door Benicasa gebruikte afbeeldingen up to date, compleet en/of accuraat zijn of dat de op de afbeeldingen zichtbare inventaris gelijk is aan de werkelijke inventaris. Benicasa garandeert ook niet dat de door Benicasa in de woningomschrijving weergegeven afmetingen, afstanden, inventarisomschrijving en overige informatie up to date, compleet, juist en/of accuraat zijn. Om een juist beeld te verkrijgen adviseren wij u derhalve dringend om een door Benicasa aangeboden object zelf, doch altijd onder begeleiding van Benicasa, te bezoeken en de door Benicasa opgegeven informatie op juistheid en accuraatheid te controleren. Benicasa is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat doordat een door Benicasa aangeboden object niet of niet door u bezocht wordt, dan wel indien u verzuimt de door Benicasa opgegeven informatie op juistheid en accuraatheid te controleren. U vrijwaart Benicasa voor alle schade als gevolg van het niet bezoeken van een door Benicasa aangeboden object, dan wel het niet controleren op juistheid en accuraatheid van de door Benicasa opgegeven informatie.

Kantoorkosten
Benicasa brengt, bij verhuur, kantoorkosten in rekening bij de huurder. Deze kosten staan weergegeven in de woningomschrijving en zijn bedoeld als bijdrage in de diverse kantoorkosten en de service na ondertekening van de huurovereenkomst. De in de woningomschrijving weergegeven kantoorkosten zijn exclusief de dan geldende btw en dienen geheel voldaan te zijn voordat een huurovereenkomst kan worden opgemaakt, dan wel de sleutels van de woning kunnen worden overhandigd.

Cookies
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze internetpagina kunnen wij gebruik maken van cookies. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De internetpagina wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een internetpagina of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak de site – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Via de browser, veelal via de knop instellingen kunt u de cookies verwijderen. Lees in de handleiding van uw browser hierover meer. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige internetpagina’s opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Bezichtigingsvoorwaarden
U wilt een afspraak maken om een door ons kantoor aangeboden object te bezichtigen, of misschien is er zelfs al een bezichtiging gepland. Het is dan goed te weten dat ons kantoor dit voor alle partijen veilig wil doen, voor u, de eigenaar en onze medewerkers. Daarbij hebben wij het door ons kantoor aangeboden object in goed vertrouwen in verkoop dan wel in verhuur gekregen. Derhalve is een bezichtiging van een door ons kantoor aangeboden object, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, altijd aan bepaalde voorwaarden verbonden, waarmee u akkoord gaat op het moment dat u een afspraak tot bezichtiging maakt. Zo dient u zich in alle gevallen te houden aan door de Spaanse overheid voorgeschreven regels en wetten en is het niet toegestaan om in het te bezichtigen object of op het grondgebied van het te bezichtigen object te roken. Op eerste verzoek van Benicasa dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Het spreekt voor zich dat u, in geval u minderjarige kinderen meeneemt naar de bezichtiging, deze voortdurend onder uw toezicht dienen te zijn en is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen tijdens de bezichtiging. Foto’s en/of video’s van het te bezichtigen object mogen alleen gemaakt worden na toestemming van Benicasa en het is niet toegestaan om zonder toestemming zelfstandig kasten te openen of door de woning te gaan ‘zwerven’. Mocht u zonder begeleiding van Benicasa door de woning willen lopen, vraagt u dat vooraf. Vaak is dit geen probleem, maar sommige eigenaren stellen dit niet altijd op prijs. Mocht u met eigen vervoer komen, dan dient u uw voertuig te parkeren op een door Benicasa aangegeven locatie. Dit om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen. Benicasa is altijd het contactpersoon. Het is daarom onder geen enkele voorwaarde toegestaan om contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, adres, verblijfplaats, etc.) uit te wisselen met de verkopende dan wel verhurende partij of andere in het object aanwezige personen, en is het zeker niet toegestaan om het object zelfstandig te bezoeken zonder begeleiding van een medewerker van Benicasa. Ook niet als dit na de bezichtiging gebeurt of de verkopende/verhurende partij heeft aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Door u veroorzaakte schade, waaronder ook verlies aan verdienvermogen en het zonder tijdige berichtgeving niet of te laat verschijnen op de afspraaklocatie, zal op u worden verhaalt. Het spreekt voor zich dat, als u zich tijdens de bezichtiging niet houdt aan de hier gestelde Voorwaarden of aanwijzingen ter plaatse, de bezichtiging direct afgebroken kan worden, zonder dat enig verhaal wegens door u geleden schade, financieel en niet financieel, mogelijk is. Bezichtiging van een object gebeurt altijd op vrijwillige basis. Benicasa is derhalve op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade ook ten gevolge van de bezichtiging van het object, hierbij inbegrepen het transport van en naar het object en persoonlijk letsel, of tijdens een bezoek aan het kantoor van Benicasa. Door u gemaakte kosten zullen altijd door u worden gedragen.

Overtreding narcoticawet
Benicasa is nauw betrokken bij onderzoek door de afdeling Narcotica van de Guardia Civil, in samenwerking met de daartoe opgerichte speciale afdelingen van de diverse energieleveranciers in Spanje, met betrekking tot overtredingen van de Spaanse narcoticawet door bewoners van huizen in het werkgebied van Benicasa. Benicasa is wettelijk verplicht door haar geconstateerde misstanden of afwijkingen in energieverbruik, vermoeden van overtreding van de narcoticawet en andere door haar geconstateerde verdachte zaken, direct te melden aan de genoemde instanties, onder vermelding van namen van alle bewoners, adres en contactgegevens.

Wijzigingen en acceptatie
Benicasa behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Begrijp goed dat u door het maken van een afspraak met Benicasa u automatisch aangeeft het Privacybeleid en de op deze pagina vermelde Voorwaarden volledig te aanvaarden, evenals de mogelijke rechtsgevolgen ervan en dat u zich ertoe verbindt deze Voorwaarden te goeder trouw na te leven.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.