U heeft een bouwperceel in Spanje en nu wilt u tot dat ultieme huis komen. Wij willen deze droom graag samen met u realiseren. Hoe ziet dat proces er uit en welke belangrijke momenten komt u tegen. Dat vindt u allemaal in ons 10 Stappenplan.

Stap 1
Inspectie bouwperceel
Voordat u plannen kunt gaan maken omtrent de uitstraling van uw droomhuis en de gewenste indeling en afmeting, dienen u en wij eerst te weten wat de bouwlocatie is. Immers, bij het ontwikkelen van uw woning, dienen wij rekening te houden met de ligging ten opzichte van bijvoorbeeld het uitzicht of de zon, hellingsgraden, grondsamenstelling, etc.. De te bouwen woning dient dus te worden aangepast aan het perceel en niet andersom. Om tot een juiste indicatie van de totale bouwkosten te kunnen komen, is het van belang dat wij reeds in een vroeg stadium het betreffende bouwperceel aan een globaal eerste onderzoek kunnen onderwerpen. Hierbij kijkt onze bouwtechnisch inspecteur naar de globale grondsamenstelling, hellingsgraad en brengt hij mogelijke aanwezige bebouwing en/of beplanting in kaart. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de mogelijk- en onmogelijkheden.

Stap 2
Wat is uw Droomhuis?
Na de inspectie van het perceel, zet u, samen met ons, uw wensen en ideeën helder op een rijtje. Hoe wilt u wonen en leven, welke wensen zijn er voor de toekomst en wat betekent dat voor uw nieuwe woning. Ook de ontwerp ideeën op onze internetpagina kunnen u in deze fase op weg helpen naar het ultieme idee. Uiteraard zullen wij u voorzien van de benodigde adviezen over de verschillende aspecten van het wonen en bouwen. Aan de hand van deze informatie, zijn wij vaak al in staat om een globale indicatie te geven van de te verwachten kosten ter realisatie van uw droomhuis.

Stap 3
Op weg naar samenwerking
Wanneer u besluit om met ons ‘uw droomhuis onder de Spaanse zon’ te gaan bouwen, gaan we over tot het globaal indelen van uw woning. Zaken als afmeting van de diverse vertrekken, wel of geen overdekte terrassen, zwembad, garage en dergelijke worden met u besproken. Aan de hand van de uitkomst hiervan, maken wij een indicatieve offerte op, welke gebaseerd is op het aantal verwachte vierkante constructiemeters en de bij ons bekende gegevens. Deze offerte is onder voorbehoud van een onafhankelijk geotechnisch bodemonderzoek en topografisch onderzoek, welke door de architect verplicht worden gesteld, en eventuele toekomstige aanpassingen. De door ons uitgegeven offerte geeft echter een duidelijk beeld wat uw droomhuis kan gaan kosten. Zaken als verwachte bouwtijd en te gebruiken basismaterialen, worden in deze offerte direct aangegeven. Mocht echter in deze fase nog niet duidelijk zijn op welke locatie uw droomwoning gerealiseerd dient te worden, dan zullen de kosten voor bijvoorbeeld hellingbouw en/of bouwklaar maken ingeschat worden. Nadat de inspectie van uw bouwperceel in Stap 1 en de inventarisatie in Stap 2 voltooid zijn, en uw de daaruit voortvloeiende indicatieve offerte geaccepteerd heeft, gaan we de afspraken formaliseren en kunnen wij op weg gaan naar samenwerking.

Stap 4
Uw ontwerp en de Architect
Nadat de afspraken geformaliseerd zijn, kunnen onze ontwerpers aan de slag. In overleg met u maken zij een plattegrond van de woning om de indeling en afmetingen van de diverse vertrekken nauwkeurig te bepalen. Ook de uitstraling van de woning wordt hierin direct meegenomen. Bij het ontwerpen leggen we uw woonwensen naast de eisen van het bestemmingsplan en de uitkomst van de inspectie van uw perceel. Zo ontstaat een concreet beeld van de mogelijkheden, uitstraling en indeling. Misschien heeft u liever een plat dak, of moet het overdekte terras toch een metertje dieper. Op het moment dat u aangeeft tevreden te zijn met de indeling van de woning, wordt het tijd de architect in het geheel te betrekken. Wij presenteren de architect het ontwerp welke wij samen met u hebben gemaakt, aan de hand waarvan de architect een voorproject zal maken. Aan de hand daarvan maakt de architect een uitgewerkt project, waaraan de Raad van Architecten en de gemeente in een later stadium hun goedkeuring kunnen verlenen. Als onze architect het voorproject gereed heeft, wordt het telkens eerst aan u voorgelegd ter goedkeuring. Nadat u uw goedkeuring heeft gegeven, kunnen wij een definitieve offerte opmaken, waarbij wij, aan de hand van de reeds vastgelegde vierkante constructiemeter prijs, exact kunnen weergeven wat de woning zal gaan kosten en worden zaken als maximale bouwtijd, bouwprijs en te gebruiken bouwmaterialen schriftelijk door ons vastgelegd en daarmee gegarandeerd. Hierna wordt het definitieve ontwerp van de architect ter controle voorgelegd aan de Raad van Architecten.

Stap 5
Naar de Raad van Architecten
In Spanje worden woningprojecten beoordeeld door de Raad van Architecten. De Raad van Architecten beoordeelt het woningontwerp op de kwaliteit van de architectuur en de samenhang met de omgeving. Omdat wij nationaal bouwen kennen we de meeste architecten persoonlijk en weten we aan welke eisen aanvragen moeten voldoen. Wij dienen uw aanvraag in, dus dat scheelt u een hoop werk. Wij verzorgen alles: ontwerp- en detailtekeningen, materiaalkeuzes, kleurenschema, situering en de toelichting op het ontwerp. Mocht de Raad van Architecten iets willen wijzigen, dan nemen we dat uiteraard eerst met u door.

Stap 6
De bouwvoorbereiding
Het definitieve ontwerp kan nu worden vertaald in ‘bestektekeningen’. Deze vormen op hun beurt de basis voor de werktekeningen, die exact aangeven hoe de woning tot in detail moet worden gebouwd. In de offertes en de daaruit voortvloeiende bouwovereenkomst, zullen wij altijd de standaard door ons te gebruiken materialen weergeven. Mocht u echter in een later stadium beslissen dat voor de interne afwerking (tegelwerk, plavuizen, muurverf, etc.) of voor de externe afwerking (kleur of afwerking buitenwanden, dakpannen, etc.) andere dan door ons standaard te gebruiken materialen dienen te worden gebruikt, is dit geen enkel probleem. In onze bouwovereenkomst is een hoofdstuk opgenomen met betrekking tot eventueel meerwerk, waardoor, ook in een later stadium, zaken als afwerking altijd inpasbaar zijn. In deze fase bespreken wij wel de indeling van en het leidingverloop bij de keuken en badkamer, de plaatsing van lichtpunten, schakelaars en stopcontacten, en de draairichting van ramen en deuren. Dit soort zaken zijn in een later stadium namelijk niet meer aanpasbaar.

Stap 7
De bouwvergunning
Nu we de door u gewenste afwerking weten, kunnen alle technische stukken die bij het bouwproces behoren in orde worden gemaakt. Naast de werktekeningen zijn dat onder andere het bestek (met gedetailleerde omschrijving van de constructie, materiaalgebruik en afwerking), rioleringsplan, de berekening van de constructie en de energie prestatienorm, enzovoorts. Daarna vragen wij voor u de bouwvergunning aan en bestellen wij alle benodigde materialen. Ook de planning van de logistiek en de inzet van mensen start in deze fase.

Stap 8
De finishing touch
Samen met Benicasa en desgewenst onze binnenhuisarchitect bepaalt u nu de gedetailleerde afwerking van uw woning (dit kan natuurlijk ook eerder, in stap 6). Hoewel wij geen keukens plaatsen, moet u hier wel aan denken. Maar ook de badkamer inclusief alle sanitair en tegelwerk, en andere zaken als wanden, vloeren, plafonds, deuren, hang- en sluitwerk, centraal stofzuigersysteem, airconditioning, centrale verwarming of Domotic alarminstallatie.

Stap 9
De eerste steen
Als de bouwvergunning is afgegeven en alle voorbereidingen zijn afgerond, gaat de bouw van start. Daarvoor nodigen wij u natuurlijk persoonlijk uit! Bij de bouwstart zijn in de regel de gemeentelijke architect en de uitvoerder aanwezig. Samen met hen ‘zet u de bouw uit’. Vanzelfsprekend hopen we dat u ook de eerste steen zelf komt leggen. In het vervolg kunt u rechtstreeks contact blijven onderhouden met Benicasa als het gaat om zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de bouw. Zodra de ruwbouw voldoende vorm krijgt en de afbouw op stapel staat, nodigen we u graag opnieuw uit op de bouw. De uitvoerder loopt vertrek voor vertrek met u door om de afgesproken afwerking nog eens met u door te spreken. Mocht u dan toch nog wat wijzigingen willen doorvoeren is dat geen probleem. Het gaat erom dat u straks tevreden bent met uw nieuwe woning. Uiteraard houden wij u, middels een regelmatige digitale fotoreportage, volledig op de hoogte van de vorderingen.

Stap 10
De sleutel in handen
Ongeveer een week voor de officiële oplevering laten we een schoonmaakbedrijf uw huis schoonmaken. Samen met de uitvoerder loopt u de gehele woning nog eens grondig na. Mocht u hierbij nog kleine onvolkomenheden ontdekken, zullen wij deze, indien mogelijk, in de daaropvolgende week verhelpen. Daarna volgt de definitieve oplevering. Daarbij kunt u zich natuurlijk laten assisteren door een externe adviseur. Graag zelfs, wat ons betreft. Samen met u inspecteert deze specialist de woning nogmaals grondig. Zijn eventuele opmerkingen worden genoteerd en afgehandeld. Als iedereen tevreden is, ontvangt u de sleutel en breekt het mooie moment aan dat u uw nieuwe Spaanse droomhuis kunt betrekken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over bouwen in Spanje? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.