Op deze pagina geven wij een indicatie van de standaard door ons te gebruiken materialen en uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot villabouw in Spanje. Uiteraard kan hier door u van af worden geweken als u de voorkeur geeft aan andere materialen voor zover dit overeenkomt met de gemeentelijke besluiten en voorschriften. In voorkomende gevallen kan het noodzakelijk zijn dat gebruik wordt gemaakt van andere materialen en/of werkzaamheden dan hier omschreven. In een dergelijk geval wordt dit weergegeven in de dan van toepassing zijnde technische omschrijving.

Grondwerk/fundering

Peil
Als peil (P) geldt de bovenkant van de begane grondvloer, waarbij de hoogte door de gemeente ter plaatse wordt vastgesteld.

Grondwerk
Voor funderingen en rioleringen worden de ontgravingen en aanvullingen verricht tot circa 500 millimeter buiten de gevel, uitgangspunt is een gesloten grondbalans. Onvoorziene, zich in de grond bevindende obstakels, zoals boomstronken, beerputten, oorlogstuig, grondverontreiniging, rotsgrond, harde steensoorten, en dergelijke, geven recht op verrekening met de verkrijger.

Fundering
De fundering wordt uitgevoerd als unidireccionale fundering, waarvan de dikte en breedte afhankelijk zijn van de belasting. De zwaarte van de fundering is afhankelijk van de plaatselijke toegestane gronddruk, welke wordt bepaald aan de hand van een geotechnisch bodemonderzoek en berekeningen. Ingeval van de noodzakelijkheid van een bi-direccionale fundering, diepere funderingen, zwaardere funderingen, paalfunderingen. extra grondwerk, extra grondonderzoek, constructieberekeningen, en dergelijke, zijn de daarmee gepaard gaande extra kosten verrekenbaar met de verkrijger.

Betonwerk
Benodigde betonconstructies worden uitgevoerd aan de hand van tekening en berekening van de constructeur dan wel architect.


Vloeren en wanden

Begane grondvloer
De begane grondvloer wordt uitgevoerd in thermisch geïsoleerd gewapend beton. De ruimte onder de begane grond wordt, indien noodzakelijk, geventileerd en wordt voorzien van een bodemafsluiting welke tevens stank, schimmels en vocht tegenhoudt.

Dragende binnenspouwbladen
De dragende binnenwanden worden in halfsteens verband gemetseld van geperforeerde baksteen, type Panal, van 7 centimeter breed, welke voldoen aan de eisen met betrekking tot draagkracht, thermische isolatie, brandwerendheid en geluidwerendheid.

Dragende buitenwanden
De dragende buitenmuren worden opgetrokken in halfsteens verband van geperforeerde baksteen, type Panal, van 11 centimeter breed, welke voldoen aan de eisen met betrekking tot draagkracht, thermische isolatie, brandwerendheid en geluidwerendheid.

Dragende binnenwanden
De dragende binnenwanden worden in halfsteens verband gemetseld van geperforeerde baksteen, type Panal, van 11 centimeter breed, welke voldoen aan de eisen met betrekking tot draagkracht, thermische isolatie, brandwerendheid en geluidwerendheid.

Niet dragende binnenwanden
De niet dragende binnenwanden worden in halfsteens verband gemetseld van geperforeerde baksteen, type Panal, van 7 centimeter breed welke voldoen aan de eisen met betrekking tot draagkracht, thermische isolatie, brandwerendheid en geluidwerendheid.

Verdiepingsvloeren
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in gewapend beton en zijn zowel thermisch als akoestisch geïsoleerd.

Dekvloer
Zowel de begane grondvloer als de verdiepingsvloer worden afgewerkt met een cementdekvloer van circa 40 millimeter.

Tegelwerk
De vloeren van de woning worden betegeld. In de prijs is voor de aankoop van vloertegels een stelpost opgenomen van € 8,- per vierkante meter. In de bouwprijs is voor de aankoop van wandtegels een stelpost opgenomen van € 8,- per vierkante meter. De wanden van de badkamer(s), toilet en keuken, worden tot aan het plafond betegeld. De standaard kleurstelling is wit. Eventuele andere kleurstellingen tegen meerprijs. Bij het gebruik van meerdere of andere kleuren, dan wel andere afmetingen dan standaard gebruikt, geeft dit recht op verrekening met de verkrijger.

Dakafwerking
Schuine daken worden bedekt met sneldek dakpannen, type Terracotta, of, optioneel, met keramische dakpannen, overeenkomstig het geldig attest. Platte daken worden uitgevoerd conform de constructietekening en berekening. Bij ontwerpen waarbij meer dan 4 dakvlakken aanwezig zijn, zijn de daarmee gepaard gaande extra kosten verrekenbaar met de verkrijger.


Timmerwerk

Buitenkozijnen
De buitenkozijnen worden uitgevoerd in wit aluminium en zijn voorzien van dubbel veiligheidsglas, type Climalit of gelijkwaardig, met isolerende tussenruimte. Alle ramen zijn inclusief en standaard uitgevoerd zonder lijstwerk en enige decoratie.

Binnenkozijnen
De binnenkozijnen worden uitgevoerd in hout, type Pino. Alleen ter plaatse van tegelvloeren bij sanitaire ruimtes wordt, indien nodig, een vloerdorpel aangebracht.

Deuren
De binnendeuren worden uitgevoerd als opdekdeur, in de kleurstelling Pino, voorzien van brand vertragende vulling.

Trappen
De traptreden worden uitgevoerd in hout, welke bevestigd zijn in een metalen frame. De trapleuningen en eventueel aanwezige traphekken worden uitgevoerd in hout.


Metaalwerk en dergelijke

Hang- en sluitwerk
De toegangsdeur wordt voorzien van een driepuntssluiting met veiligheidsbeslag. De schuifpuien worden voorzien van een dubbel veiligheidssluiting. Het is tegen meerprijs mogelijk te kiezen voor openslaande deuren.


Stukadoorswerk

Buitenspouwblad
Het buitenspouwblad wordt afgewerkt met krimpvrij pleisterwerk, type Monocapa of gelijkwaardig, in de kleurstelling wit. Eventuele andere kleurstellingen tegen meerprijs. Bij het gebruik van meerdere kleuren geeft dit recht op verrekening met de verkrijger.

Binnenwanden
De binnenwanden worden afgewerkt met geplastificeerde verf of gelijkwaardig, in de kleurstelling wit. Eventuele andere kleurstellingen tegen meerprijs. Bij het gebruik van meerdere kleuren geeft dit recht op verrekening met de verkrijger.

Plafonds
De plafonds worden voorzien van spuitwerk in de kleur wit. Eventuele andere kleurstellingen tegen meerprijs. Gebruik van meerdere kleuren geeft recht op verrekening met de verkrijger. Waar nodig worden de plafonds verlaagd met een gipsplaat constructie.


Installaties

Centrale verwarming en/of airconditioning
Een centrale verwarming en/of airconditioning zijn optioneel. De woningen worden vooraf niet voorbereid op latere installatie.

Koud en warm waterinstallatie
Installatie van leidingwerk met flexibele plastic buizenstelsel volgens de huidige normen voor koud en warm water. De warmwater voorziening wordt verzorgd door een boiler.

Sanitair en keuken
Het standaard type sanitair is in de prijs opgenomen met een stelpost per badkamer van € 1.000,-. Een standaard type keukenmeubel is in de prijs opgenomen met een stelpost van € 2.000,- per keukenmeubel voor een keukenmeubel met drie onderkastjes, drie bovenkastjes, aanrechtblad, gootsteen en mengkraan.

Riolering
Daar waar mogelijk wordt de woning, op kosten van de verkrijger, aangesloten op het centraal rioleringssysteem. Bij de afwezigheid van een centraal rioleringssysteem wordt de woning, op kosten van de verkrijger, aangesloten op een optionele septictank. De kosten voor het leveren en plaatsen van de septictank zijn geheel voor rekening van de verkrijger.

Open haard
Een woning kan worden opgeleverd met een open haard in de woonkamer, waarvan de uitstraling en afmeting in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald. Een open haard wordt gezien als meerwerk en geeft derhalve recht op verrekening met de verkrijger.

Elektrische installaties
De woning wordt voorzien van de op de tekening van de architect aangegeven lichtpunten, schakelaars en stopcontacten. De installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de landelijke voorschriften. De schakelaars en wandcontactdozen worden uitgevoerd in de kleurstelling wit. Eventuele extra aansluitingen of andere modellen/kleuren geven recht op verrekening met de verkrijger.

Nutsvoorzieningen
Na het aanvragen door de verkrijger voor aansluitingen van gas, riolering, water, elektra, telefoon en antenne-installaties, wordt de gereedmelding verzorgt door de aannemer of de architect. De aansluitkosten en ingebruikstellingkosten zijn voor rekening van de verkrijger.


Diversen

Brievenbus
De verkrijger dient zelf voor een externe brievenbus te zorgen.

Opruimen en schoonmaken
Het uit de bouw afkomstige afvalmateriaal wordt door de aannemer afgevoerd. Afvalmateriaal van derden wordt niet mee afgevoerd. De woning wordt bezemschoon opgeleverd.

Proefstoken
Proefstoken geschiedt als de meters van gas, water en elektra in de woning aanwezig zijn. Indien de verkrijger de installatie zelf in gebruik stelt voordat de aannemer het proefstoken heeft afgerond, kan op eventueel hieruit voortvloeiende schade geen aanspraak worden gemaakt.


Administratieve bepalingen

Aanneemsom/termijnen/betalingsregeling
De bouwovereenkomst is pas bindend nadat de opdrachtgever een eerste aanbetaling van minimaal € 5.000,- voldaan heeft. Bij een eventuele annulering van de bouwopdracht, om welke reden ook, worden gedane betalingen niet gerestitueerd. De aanneemsom en betalingsregeling dienen opgenomen te worden in de aannemingsovereenkomst, onder toepassing van de Algemene Voorwaarden en een garantieregeling.

Opleveringen
De opleveringsprocedure bestaat uit één oplevering en een na-controle van de onvolkomenheden zoals vastgelegd in het proces-verbaal van oplevering. Na betaling van de opleveringstermijn ontvangt de verkrijger de sleutels van de woning. De oplevering vindt plaats tussen de verkrijger en de aannemer conform de normen van de algemene voorwaarden.

De termijnbetalingen worden als volgt overeengekomen:

  • Bij ondertekening aanneemovereenkomst: € 5.000,-
  • Binnen 7 dagen na ondertekening overeenkomst: 10% van de totale aanneemsom
  • Binnen 7 dagen na afgifte bouwvergunning: 30% van de totale aanneemsom
  • Binnen 7 dagen na bereiken hoogste punt: 30% van de totale aanneemsom
  • Binnen 7 dagen na voltooiing buitenwanden: 20% van de totale aanneemsom
  • Bij oplevering van de woning: 10% van de totale aanneemsom
    (Met aftrek van de reeds voldane € 5.000,-)

In geval sprake is van een hypothecaire lening om de bouw of een deel van de bouw te financieren, is de aannemer gerechtigd van bovengenoemde termijnen af te wijken en deze aan te passen aan de taxatiewaardes van het getaxeerde project.

Slotbepalingen
Wijzigingen in de specificaties, detailleringen en/of bouwmethode voorbehouden. Bij de prijsaanbieding wordt ervan uitgegaan dat de situatie van het te bouwen object tot 25 meter vanaf de verharde openbare weg onbelemmerd bereikbaar is voor zwaar materieel. De prijsaanbieding is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief grondkosten, perceel inspectie, bodemonderzoek, milieuonderzoek, notariskosten, architectkosten, eventuele ontwerpkosten bij afwijkende modellen, aansluitkosten voor bijvoorbeeld water, gas, elektra, riolering, telefoon, tijdelijke aansluitingen en het later doortrekken van deze tijdelijke aansluitingen naar de woning, legeskosten, kosten vergunningaanvraag, sonderingkosten, funderingsadvieskosten, kosten akoestisch onderzoek, bestrating, septictank, zwembad, raamroedes en bouwbegeleiding. De prijsaanbieding is altijd onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de noodzakelijke vergunningen en eventuele door de architect dan wel de desbetreffende instanties gewenste aanpassingen.

Extra voorzieningen als gevolg van aanvullende overheidsmaatregelen en dergelijke, worden verrekend met de verkrijger. Hiermee komen alle technische omschrijvingen, zowel opgenomen in brochures, andere uitingen van de aannemer dan wel voorgaande correspondentie te vervallen. Voor de indelingen gelden de tekeningen, zoals deze in de bouwvergunningaanvraag zijn opgenomen, waarbij beperkte maatafwijkingen zijn voorbehouden. Alle omschreven prijzen zijn exclusief de dan geldende omzetbelasting in Spanje. Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de in het bouwbesluit gehanteerde en voorgeschreven bouwnormen en voorwaarden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over bouwen in Spanje? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.